Yazı Detayı
27 Ocak 2019 - Pazar 03:18 Bu yazıkez okundu
 
Rahmân Suresi (1 ila 39. Ayetler)
Neue WELT
neueıslam@hotmail.com
 
 
 
 

1- Er Rahmân ; Rahmân...
Rahmân:
-En güzel isimlerin sahibi olan Allah...
-Hesap günününde yegâne sahibi olan tek ilah..
-Tüm kulların sığınabileceği, imdat bekleyebilecegi, medet umabilecegi, kulluk sunabilecegi yegâne Güc..
-Merhâmeti,mağfireti: Affetmesi; Gadabına: Gazabına: Öfkesine, ceza kesmesine daima galib olan, üstün olan merhâmetli Rabb...
-Kulları doğruya, hidayete sevkeden ve hidayet yolunu, cennet yolunu gösteren Rabb...
-Vaadi mutlak olan: Sözü mutlaka vukû bulacak, gercekleşecek olan Rabb..
-Kullara süre veren, Metâlanma süresi veren; Azap gelmeden önce ikaza uyma süresi veren..
-Kulluk ahdini, akdini kullara bildirmiş olan...
-Doğmayan ve doğurulmayan Rabb.. Baba-Anne-Cocuk gibi kullara mahsus edinimlerden, yetilerden,soy-sop-neseb gibi eksikliklerden münezzeh olan Rabb...
-Alâk Kanununu: Alâka Kanununu: Sevgi Kanununu yürürlükte tutan Rabb.. Sevgiyi, merhâmeti insanlara indiren, öğreten Rabb..
-Kendisini hiç cbir şey kuşatamayan,saramayan,kaldıramayan, cevreleyemeyen ve akla ve hâyale gelen - gelmeyen her şeyden daha büyük, daha ulu , daha yüce olup bizatihi kendisinin tüm varlığı kuşattığını deklere eden, bildiren Rabb...
-Kendisini Arş'da dahil akla ve hayâle gelen - gelmeyen hersey dahil hiçbir gücün taşıyamayacagı, kaldıramayacagı yüce güc.. Varık aleminin hepsinin tek egemen, tek hükümran, tek hakim gücü olan Rabb...
-Vahyin sahibi olan Rabb...
-Hoş sözlerden hoşlanan,beğenen ve bunu ödüllendiren Rabb...
-Gaybı da; Görünmeyenide görünenide gayet iyi bilen...
-Her şeyi bir ölçüyle, ahenkle, dengeyle, kanunla yaratan ve anbean: her an yaratmaya devam eden...


2- "Âllâme: Âlim": Üstün Öğretmen "Kur'ân"...
Kur'ân:
- Kur'an Alternatifsiz Yegane Zikir Kaynağınız..
-Okunan. Okuntu. Bildirge. Gelişim.
-Tertîlen : Yavaş yavaş, tertip tertip, kısım kısım Okuma-Öğrenme-okunan Kavrama-Gelişim Kitabı..
-Bir ayetini diğer bir ayetle yaklaştırarak anlatan, tefsir eden: Kümeler Halinde Dizayn Edilip-Kısım Kısım Anlatım Sunan: "Kümeler Yığını" Halinde:Birbirini tasdik edip bütüncül okunacak olan:"Karineler Bütünü".....
-Açıklanan Toplu Anayasa: Toplu kanunlar.
-Namus bütünlüğü"!
-Hayat kılavuzu bilgileri-Detayları-incelikleri barındıran..Hikmet-Fıkh-Fehm- ve Hüküm: Ahkâm sahibi olup, Evrensel Zaman'lara hitap eden ve eskimeyecek , tam belgeler bütünü..
-Kur'andan: Okunan Kitapdan hikmetle çıkarılan, görerek idrak ile çıkarılan Hükümler Bütünü!
-"El-Hâkim": En hayırlı karar verecek ilahi mucize : Hâkem -Yapmak istediğiniz şeylere ilmiyle, hakimiyetiyle, hükmüyle eskimez cevaplar sunan ittiba merkezi.. Ayetleri, hüküm ve hikmet sahibi bulunan ve her şeyden hakkıyla haberdar olan Allah tarafından Muhkem: Eksiksiz, sağlam ve açık kılınmış, sonra da Allah’tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye ayrı ayrı açıklanmış bir Kitab...
-Hükmü göklere mahpus olmayan ve yeryüzünüde yönetmeye en büyük liyakat sahibi olan Kur'an...Hikmet verdiklerinin ve ona dilediği şeylerden öğrettiklerinin ilmiyle, Kur’ân’ın ifadesine vukufiyetiyle, meseleleri anlamayı, isabetli kararı, Furkanı ve çözümü, olayları değerlendirme kabiliyetini, aklı, fehmi, sorumluluğu öğreten Sünnetullah-Fıtrat kanunu...
-Kavrama, ilim, gereği gibi Rabbi tenzihe yönelten üstün iradeyi-takva-kuşanma bilinci! Şeriati Garra: Hayat Kılavuzu Ahkâmlar bütünü olan: Nurlu Şeriat Sistemi Bütünlüğü...


3- İnsanı: Unutkan varlığı Biz Hâlkettik: Yarattık, yeniden oluşturup ölçülendirdik, biçimlendirdik, programladık, şekillendirdik!!


4- Âllâme: Âlim: Üstün Öğretmen "Kur´ân"; Ona: İnsana : Unutkan kullara Beyân edildi : Açıklanan, yol gösteren, gerceği anlatan, hayata ve gerceğe kılavuzlayan yol olarak öğretildi, gösterildi! Ona: İnsana: Unutkan kullara; duygu ve düşüncelerini ifade edebilme iradesi, yeteneği verildi...


5- Şems ve Kamer : Güneş ve Ay; bir hesap üzre, bir takvim üzre yörüngelerinde işlevlerini, görevlerini sürdürüp giderler...


6- Ve Necm : Yıldızlar... Ve Şecere : Tutkuyla kök salan Ağaclar...Yıldızlar ve Ağaclarda "Secde ederler"...
Yıldızlar ve Ağaclarda "Sâcid Kullardır";
Sâcid Kul : Secde eden, boyun egen : Derin bir hayranlık ve saygıyla eğilenlerden, onun hizmetcisi memur olmaktan, Rabbin ihtişamlı örnek eseri icin emre musahhar, emre amade olup görevli kullardan olmaya, insanlar icin hizmetli kullar olmaya yönelen kullar...Rabbin her emrine boyun eğenler ve emri yerine getiren kullar.....


7- Ve Sema'ya : Gökyüzüne gelince; gökyüzü "Ref" edildi ve gökyüzünede "Mizân" verildi; 
Gökyüzünü "Ref" ettik:
-Gökleri 7 kat olarak üst üste, seviye seviye , derece derece yükselttik!
-Gökleri ayetlerimizle, vahyimizle, donattık...
-Gökleri Meleklerle, Rabbin ordusu ile destekledik...
-7. Gökteki Mescid ile; Kâbe ile, sürekli Rabbini tenzih ve tesbih eden meleklerle, dünyaya görevleri geregi gelen meleklere bir koridor olarak, bir karargäh ve navigâsyon görevi görecek bicimde, kılavuzluk ve harita bilgileri sunacak biçimde dizayn ettik...
-Gökleri yükseltip size ilk gögü korunmuş bir tavan kıldık..
-Gökyüzünde sizler icin hem Rızkınız hemde size vaad olunanlar:söz verilenler vardır...
-Her gök özel emirler üzre, kendisine bildirilen vahiyle görevinde ilerler...
Göklere "Mizân" verilmesi:
-Göklere Mizan'ı: Ölcüyü, teraziyi, tamlama sağlayacak hayat formullerini, denklik ve kontrol mekanizmalarını, hesap üzre yörüngesinde ilerleme yeteneğini, fiziki kanunlara göre dengeli yükselme, genişleme, büyüme, hareket yeteneklerini verdik...


8- Hayır Hayır! Sakın ha sizde size sunulan "Mizân'a" uymayarak hadsizlik üzre olup Tağut kullardan olmayın! 
İnsan'a Sunulan Nizâm:
- O Allah ki; Hak üzre : Hakikat üzre, doğru üzre, orjinal bilgisi üzre, gerçeği getiren orjinal yoluna davet eden Kitabı: Kur'anı ve beraberinde Mizan'ı: Ölcüyü, teraziyi, tamlama sağlayacak hayat formullerini, denklik ve kontrol mekanizmalarını, hesap , muhasebe, akıl, muhakeme yetenegini, idrak, anlama, fehmetme, hikmet, fıkhetme, küresel Norm, sünnet, ortak evrensel doğrular ile ayırdedici dengelerini, adalet bilgisini sizlere Tenzil etti : Sizlere bunun sunumunu, indirilişini, gönderilişini, bildirimini gercekleştirdi. Kitaba ve beraberinde gönderilen Nizâm Bilincine : Norm Bilincine; Kalite; ölçü; malzemeden calmayan Tartı Bilincine ihanet etmeden, yüz çevirmeden bu dengeyi daima her alanda gözetin...
- Kitaba ve Nizama uymamak sonucu sizler bizzat kendiniz Taği olan: Tuğyan eden: Tağut kesilen: Mü'min olamayan ve şüphe içinde olmaya yönelen, haddi aşan, taşkınlık edip azan, azgınlıkar içinde yeryüzünü ifsada yönelen, zan ve iftira dolu azgın insanlardan sakın ha olmayın!
-"Kitab ve Mizan ile"; Kitab ile Ölçülenen hayat ortaya koyamayanlar; hem insaniyetin ve hem de iman edenlerin hukuğuna tecavüzde bulunanlar olurlar, insaniyete ve iman edenlere haksızlıklar yapanlar, haddi aşanlar, zulmedenler, isyankâr ve başkaldırıcı tutumlar sergileyenler olurlar,teröristlik yaparak, eşkiyaya, mafyaya kesen eylemlerle, helâl olmayan şeyleri iman edenlere ve insaniyete dayatmayla, ihtirasla hareket edip sulhü degil savaş yolunu tercih ederek iman edenlere büyüklenenlerden, böbürlenenlerden olurlar, iffetsizlige-kötülüğe iman edenleri davete yönelirler... Allah'a itaat dairesinden iman edenleri çıkarmaya ve kendi batıl sistemlerine, Kitab'dan ve Nizam'dan nasibsiz sistemleri insaniyeti kabule zorlayanlar olurlar...


9- Ve yine Vezne'leri ikâme edin: Vezneye ait damgalarda, vezne defterlerinde, vezne hesaplarında, veznede çeklerde, tahsilatlarda, atm yahut bilgisayarlardaki, internetteki otomotik ödeme sistemlerinde, havalelerde, para alma verme birimlerinde, kasalarda, yazar kasalarda, veresiyeye ait defterlerde.. Özelde birbirinize olan yazarak kayda geçtiğiniz borc-ödeme-hesap bilgilerini... Ödeme yahut birikim sunulan her alanda görevinizi dosdoğru yapın,gasp etmeyin, calmayın! Size sunulan Kıstas'ın : Ana kriterlerin, belirlenen ölçülerin, yasalarla, kanunlarla, norm'larla belirlenen piyasa ölçülerinin dışına sakın çıkmayın! Adaletle görevinizi yaparak sahtekarlardan olmayın! Ve yine; Lâ! Hayır Hayır! Sakın Mizân ayarlarıyla; Ölçülerle oynamayın! Sakın ha hangi işi yapıyor olursanız olun mesleğinizde size sunulan Norm'lara : Ölçülere uymamazlık yapıp kalitesizlige, eksiltmeye, tartıdan, ölçüden, malzemeden çalmaya yönelmeyin! Mizân'ı : Ölçüyü, teraziyi, tamlama sağlayacak hayat formullerini, denklik ve kontrol mekânizmalarını,hesap, muhasebe,akıl,muhakeme yeteneğini, idrak, anlama, fehmetme, hikmet, fıkhetme, küresel Norm, sünnet, ortak evrensel doğrular ile ayırdedici dengelerini, adalet bilgisini; kalite ve doğruluk denklemiyle gözetin, koruyun, ihlâl etmeyin!


10- Ve Arz'a : Yeryüzüne gelince; Arz yere sağlam çivilerle oturtuldu ve "En'âmlar" için: "Enâmiler" için; "Mâhlukat" için: Tüm canlıların hayat sürebilmeleri için hazır hale getirildi..
Enâm Denklemi ile insan:
Sizi Dört Ayaklı En'âm : Dört Ayaklı Mâhluk ile: Canlı ile... Dört çift kromozom ile... "Dört" hücreye dönüşen "Tek" hücrelerle Yapılandırdı! Sonra; sizin hücrenize erkek ve dişi olarak; Hem erkeğe-Hem bayana "Sekiz tane Kromozom" üreme hücresi yükledi! Sonra; sizin üremenizi eşlerin ilişkiye girmeleri sonucunda, bu üreme görevi annelerinize vererek, annelerinizin Batınlarında : Karınlarında yaratma süreci devam etti.. Sonra; "Hâlkedilme" süreciniz: Yaratılış süreciniz an be an sürekli yaratılış olarak orada da devam etti... Annelerinizin karınlarında bu kez "Üç Aşamalı" sizce henüz karanlık olan: Henüz bilimsel olarak bilmediğiniz, ilerde öğreneceğiniz: Bilmediginiz bir Yaratma süreciniz bunu takip etti... 
En'âm ve insanda Üç karanlık sürec içinde yaratma:
"Hücre fazı, Doku fazı,Organ fazı" : "Zigot - Embriyo -Bebek"...
Ve yine insana Musahhar ; Hizmetli En'âmlar; Hayvanlar; Sizler için türlü En'am"lar : Türlü hayvanlar, varlıklar hazırladı.. Öyle ki sizler bunları binek olarak, araç olarak, vasıta olarak ve yine beslenme, giyim, korunma, tarım, yeme, içme gibi çeşitli alanlarda onları tüketmektesiniz, kullanmaktasınız... Ve yine; Hizmetinize sunulan gemilerde böyledir... Gemilerde türlü sevkiyatlar, taşınmalar, ticaretler, rızk aramalar, yolculuklar yaparsınız.. Ve yine Kevniyetteki Bitkisel En'âmlar; Bitkiler, ağaclar, dogadaki tüm bitki ve türleri...


11- Orada sizler için meyveler, yemişler vardır. Ve yine orada meyveleri yanyana, tomurcuk tomurcuk, üst üste yığılmış, salkım salkım dizilmiş, kümelenmiş yüksek yüksek, uzun uzun hurma ağaçlarınıda bitirdik, hazırladık...


12- Ve orada Habbe'leri olan : Meyveye duracak taneleri, tohumları, türlü türlü ürünleri olan, yapraklarla, safiyetle, tertemiz özüyle süslenen güzel  Reyhân'lar : Ruhunuza ve bedeninize hitab edip tad verecek ve rüzgarın cevreye yaydıgı güzel kokusuyla size sunulan rızıklar vardır...


13- Ey İnsanlar: Unutkan varlıklar, kullar ve; Ey  Canne'ler: Cin'ler: İnsanın göremedigi varlıklar, kullar; şimdi  tüm bunlara rağmen Yegane terbiye edici hakim ve tek tasarruf sahibi Rabbinizin üstünüzdeki nimetlerinin hangisini yalanlayabilirsiniz? 
-Ben Cin'leri: Göremediğiniz bu kulları ve İnsanları: Unutkan kulları ancak ve ancak  Abd'iyyetlerini: Kulluklarını Bana sunsunlar diye  Halkettim: Yarattım, oluşturdum, ölçülendirdim, biçimlendirdim, programladım, şekillendirdim!


14-  İnsanı : Unutkan varlığı "Salsâlin" ve "Fahhâr" denklemiyle "Hâlkettik"; Yarattık, yeniden oluşturup ölçülendirdik, biçimlendirdik, programladık, şekillendirdik!
Salsâlin Denklemi:
-Salsâlin : İnorganik halden organik hale dönüşen nemli topraktan...
-Tüm canlıların temel yapısını oluşturan Karbon elementinden; Ateşte pişmiş topraktan..
-Keramos, kiremit, seramik, dağılmayan çamurdan, balçıktan oluşan taşlar..
-Su ile reaksiyon sonucu ve buharlaşma sonucu oluşan ses verme yeteneği...
-Organik bileşikler ile; canlılar tarafından sentezlenen bileşikler ile; Karbon atomu taşıyan moleküller ile..Karbonhidratlar, lipidler, nükleik asitler, yağ, protein, vitamin,enzimler...
-İnorganik bileşikler ile; Canlıların sentezleyemediği ancak dışardan almak zorunda olduğu maddelerle; Su,baz,asit,tuz: Anyonlar, Katyonlar.. Türlü iyonik ve kovalent bileşikler..
-Anorganik bileşikler; canlı organizmaların yapısında bulunan fakat karbon atomu taşımayabilen moleküller...
Fahhâr Denklemi:
-Toprağın ateşte pişmiş hali sonunda ses verme yeteneğine sahip hale gelmesi..
-Çamurun şekil verilmesi sonunda kurutulması, sertleşmesi ve vurulunca ses çıkarmaya başlaması...
-"Sâlsâlin kel-fahhar"; işlenmiş ve pişirilmiş topraktaki ikincil kurutma, bekletme ve son fiziki aşama...
- Ses yeteneğinin insana verilmesi... "Ve insana konuşmayı öğretti"....
-Konuşma sistemi; Fahhâr denklemiyle insana yüklendi...
-Ses gırtlaktan çıkmaz, vücudun tamamen mükemmel bir uyum içinde takım çalışması yapması sonucu ses oluşur.
-Ses; Akciğer–Gırtlak–Ses yolu düzeneğindedir.
-Ses; Tüm bedenin ve ruhun uyum düzeneği üzredir....
-Ses; Hareketli bir enerji sistemidir..
-Ses; Kaynağı, akciğerlere sıkıştırılan havadaki bu potansiyel enerjidir. Basınçlı hava ses tellerinden geçerken dalgalanma yoluyla ses dalgaları şekline girer fakat bu ilk ham sestir... Daha sonra boğaz, ağız ve burun boşluklarında ses son şeklini alarak her insana özgün tonda bir ses olur...
-Ses; Kriminal; Polis.. Ses parmak izi gibi özgün ve ayırıcı bir sistemdir..
-Ses; Dil, damak ve dişlerin destegiyle konuşmaya dönüşüp anlamlı hale gelir..


15- Ve Canne'lere: Cin'lere gelince; Göremediginiz bu varlıkları da "Mâric'i Nâr" denklemiyle "Hâlkettik"; Yarattık, yeniden oluşturup ölçülendirdik, biçimlendirdik, programladık, şekillendirdik!!
Cinlerin "Mâric'i Nâr" denklemiyle Yaratılmaları: 
-Mâric-nâr; Yüksek hareket yeteneğine sahip renkli,dumansız ateş, alev topu, barut... 
-İlk cin bu özel Nâr´dan; Ateşten ve soyu ise, zürriyeti ise Mâric´den: Yalın alevli ateşten yaratılmıştır. İnsan; "Sâlsalin ve Fahhar"; Cin; "Nâr ve Mâric"... 
-İlk insan Adem yaratılma sürecinden sonra nasıl topraktan koptuysa; Cinlerde ilk yaratılmadaki ham madesi dumansız ateşten kopmuştur...Ham madde son hâl değildir!
-Halis alevli ham madde üzre olan cinleri insanlar göremezler fakat onlar sizi görürler.
-Cinler özgün yaratılmış varlıklar olup insana, nebata, hayvanata izâfe edilemez..
-Somut; Madde ve Ruh özellikleri olan ve ibadet etsinler diye yaratılan kullar..
-Mâric-i Nâr; Zehirleyici, ıstırap, İhtilât : Karışma, birbirine girme özelligi olan, gaz yüklü, Semüm : Birbirine karışabilen, elektriksel, serbest, girgif dumansız ateş...
-Cinlerin yakıp öldürücü bir harâretli ateşten yaratılan atası olan İblis: "Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın” dedi.


16-Ey İnsanlar: Unutkan varlıklar, kullar ve; Ey  Canne'ler: Cin'ler: İnsanın göremedigi varlıklar, kullar; şimdi  tüm bunlara rağmen Yegane terbiye edici hakim ve tek tasarruf sahibi Rabbinizin üstünüzdeki nimetlerinin hangisini yalanlayabilirsiniz? 
-Ben Cin'leri: Göremediğiniz bu kulları ve İnsanları: Unutkan kulları ancak ve ancak  Abd'iyyetlerini: Kulluklarını Bana sunsunlar diye  Halkettim: Yarattım, oluşturdum, ölçülendirdim, biçimlendirdim, programladım, şekillendirdim!


17- Yegâne terbiye edici hakim ve tek tasarruf sahibi Rabbiniz; Hem iki Meşârık´ın: İki doğunun, hem de iki Mağrib'in: İki Batının Rabbidir! 
İki  Meşârık ; İki Mağrib:
-Cin ve insanlar icin farklı algılanmakta olan dogu ve batı kelimeleri...
-Sünnetullahta; Mevsimsel olarak sürekli farklı yerde doğup farklı yerde batan güneş..
-Güneşle Ay bir araya getirildiği zaman, insan Biz'e döndürüldügünde o gün şöyle söylendiği zaman : "Ah keşke her tür Şeytan ile: Her tür Satanizm ile - Satanistler ile benim aramda iki "Meşârık" farkı kadar bir fark, bir mesafe bir aralık, uzaklık olsaydı da onları hic tanımasaydım, bilmeseydim, onlara hic kulak vermeseydim, kalbimi, fikrimi, beynimi, algılarımı yönetmelerine asla izin vermeseydim.! Ah keşke bunlarla benim aramda "iki Meşârık" kadar: İki doğu kadar, iki şark kadar, bütününü kavramaktan yoksun yahut aciz olduğum o tüm tezat uzak parçalar, bölmeler, cihetler , yönler, parıltılar ve mat'lıklar, Zaman ve Takvimler arası farklar kadar bana uzak olsa idilerde; bunlara bende uzak olsa idimde ah keşke yinede bunlarla yolum kesişmeseydi ne iyi olurdu!"...
-İki doğu ve iki batı; "Dünya ve Ahiret" - "Hayat-Ölüm ve nihâi diriltilme"...


18- Ey İnsanlar: Unutkan varlıklar, kullar ve; Ey  Canne'ler: Cin'ler: İnsanın göremedigi varlıklar, kullar; şimdi  tüm bunlara rağmen Yegane terbiye edici hakim ve tek tasarruf sahibi Rabbinizin üstünüzdeki nimetlerinin hangisini yalanlayabilirsiniz? 
-Ben Cin'leri: Göremediğiniz bu kulları ve İnsanları: Unutkan kulları ancak ve ancak  Abd'iyyetlerini: Kulluklarını Bana sunsunlar diye  Halkettim: Yarattım, oluşturdum, ölçülendirdim, biçimlendirdim, programladım, şekillendirdim!


19- İki denizi birbirleriyle karşılaşarak birbirine kavuşabilsinler diye yola salıvermiştik.. 
Merac'el-Bahreyn : İki denizin buluştuğu yer:
- İki deniz; Basra Körfezi ile Hind Denizi veya Karadenizle Akdeniz veya Akdenizle Hind Denizi gibi birbirine kavuşan denizler...
- Resüllerin cizdigi dünyadan ahirete istikämet bilinci ; Bir vakit Musa genç adamına demişti ki: "Durup dinlenmeyeceğim; tâ iki denizin birleştiği yere kadar varacağım veya bu yolda senelerce yürüyeceğim..."
- "Bir elime ay ve diğer elime güneş verilse dahi" ; Merec olmadan: Kararsız, ümitsiz ve mütehayyir, yüzcevirici, vazgecici olmadan; yolumdan-davamdan asla geri dönmeyecegim"... Dünyadan Ahirete yolculuk; Allah´a döndürülme bilinci..


20- Lâ! Hayır Hayır! Bu iki deniz birbirleriyle kavuşsalar dahi yine de birbirlerini aşamazlar, kendi sınırlarını geçemezler zira ikisi arasında buna bir Berzâh: Bir set, bir engel konmuştur!


21- Ey İnsanlar: Unutkan varlıklar, kullar ve; Ey  Canne'ler: Cin'ler: İnsanın göremedigi varlıklar, kullar; şimdi  tüm bunlara rağmen Yegane terbiye edici hakim ve tek tasarruf sahibi Rabbinizin üstünüzdeki nimetlerinin hangisini yalanlayabilirsiniz? 
-Ben Cin'leri: Göremediğiniz bu kulları ve İnsanları: Unutkan kulları ancak ve ancak  Abd'iyyetlerini: Kulluklarını Bana sunsunlar diye  Halkettim: Yarattım, oluşturdum, ölçülendirdim, biçimlendirdim, programladım, şekillendirdim!


22- Her ikisinden de inci ve mercan çıkarır...


23- Ey İnsanlar: Unutkan varlıklar, kullar ve; Ey  Canne'ler: Cin'ler: İnsanın göremedigi varlıklar, kullar; şimdi  tüm bunlara rağmen Yegane terbiye edici hakim ve tek tasarruf sahibi Rabbinizin üstünüzdeki nimetlerinin hangisini yalanlayabilirsiniz? 
-Ben Cin'leri: Göremediğiniz bu kulları ve İnsanları: Unutkan kulları ancak ve ancak  Abd'iyyetlerini: Kulluklarını Bana sunsunlar diye  Halkettim: Yarattım, oluşturdum, ölçülendirdim, biçimlendirdim, programladım, şekillendirdim!


24- Ve...Hani somut olarak gördüğün, sanki bir sancak gibi, yüksek dağlar gibi bu denizlerde yol almakta olan, hareket kanunları dairesinde hareketini sürdüren, türlü yollara akıp gitmekte olanlarda yine Biz'imdir! Oysa bunlar öğütlerimizdir diye kullara öğretmiştik, sizleri ´lâm kılmıştık: Akledecek toplumlara yeterli ön bilgiyi sunmuş bilim yolunu göstermiştik ya... Şimdi : Tüm bunlar gibi "Cevâri' de" Allah'ındır ve Allah'ın "Âyet'lerindendir": Allah'ın Belgelerindendir, delillerindendir, alâmetlerindendir, işaretlerindendir, göstergelerindendir, nişânelerindendir, derslerindendir, kanıtlarındandır, ibretlerindendir!!
Allah'ın "Cevâri Ayetleri":
- Uzay teknolojisine dair tüm büyük ilimler...
-Göklerde Cevâri olan : Cevalan eden : Akıp giden, dönmekte olan, yörüngesinde hareketleri olan her tür gezegen...Uzay gemileri...
-Hunüs : Güneşle beraber akan fakat beraber dönüş yapan yıldızlar..
-Kunüs : Güneşle beraber yörüngesine dönen fakat güneşin ışığında , hüzmesinde kendini saklayan yıldızlar..
-Hilal ile ilgili - zaman ile ilgili en üst teknik hesaplamalar ve yöntemleri ögrenme...
-Mecerra : "Kıyamet öncesi sema: gök yarılacaktır" kanunu gereği göklerdeki hassas hareket merkezleri...Arş'a belki atmosferden uzayan bir kara yılanın teri - salyası kendi vücudundan ihrac etmesi gibi bir hortum - tünel - ara tünel vazifeli göklerdeki kara delikler ve buraya ait ileri uzay bilimleri...
-"Güzel sözler Allah´a yükselir".. Bir Ak delik ortamı : Cennete yükselme...
-Cirkinlikler... Ateşe sunulma: Bir kara delik ortamı : Cehennemi seyir...
-Yörüngesinde fiziksel kanunlara tabii olup görevini yapan ve maddeyi yutmakla yahut bir diger noktada biriktirmekle görevli melekeler, gücler...
- Yeryüzünü ve Gökyüzünü sürekli yutan karadeliklerin; günü geldiginde yerlerin ve göklerin yeni bir yaratma ile yeniden yaratılma kanunu geregi : Sünnetullahtaki üst sebep- sonuc - ilkeli denge - ölcülü yok etme ve var etme kanunu.....
Cuma'da Siyah Nokta: Cem olma gününde : Toplanma gününde : Kıyamet gününde yok edilme sürecinde görevli Kara Delik melaikeleri...
-Ortadan kaybolabilen yahut seyredip yörüngesinde istikrarla giden yahut yuvalarına, yörüngelerine dönen yahut dönmeyen türlü gök varlık alemi...
-Belli bir vakte kadar yörüngesinde normal seyrini sürdürüp sonra görevi gereği süpürücü kanatlar : Kara Delikler üreten gezegenler, yıldızlar...
- Enerji koridorları... Cereyan eden : Akmakta olan en üst uzay teknolojisi ve buradan üretilebilecek her tür caydırıcı,adil silah sevk - ilac - enerji yönetimi....


25- Ey İnsanlar: Unutkan varlıklar, kullar ve; Ey  Canne'ler: Cin'ler: İnsanın göremedigi varlıklar, kullar; şimdi  tüm bunlara rağmen Yegane terbiye edici hakim ve tek tasarruf sahibi Rabbinizin üstünüzdeki nimetlerinin hangisini yalanlayabilirsiniz? 
-Ben Cin'leri: Göremediğiniz bu kulları ve İnsanları: Unutkan kulları ancak ve ancak  Abd'iyyetlerini: Kulluklarını Bana sunsunlar diye  Halkettim: Yarattım, oluşturdum, ölçülendirdim, biçimlendirdim, programladım, şekillendirdim!


26- Külliyen bütün kullar Fani'dir : Sanki büyük çanaklara, büyük havuzlara, büyük kazanlara gömülen sular gibi; Bütün varlık alemi yok olup gidecektir, gömülüp gidecektir, ölüp gidecektir! Tüm kullar fanilik üzredir; Her nefis ölümü tadacaktır..


27- Ve geriye sadece "Zûl Celâli vel ikrâm" sahibi olan : Celâl : Suclulara sunulacak gazab sahibi olan ve İkram sahibi olan : Onurlu kullara sunulacak ödülün sahibi olan Yegane terbiye edici hakim ve tek tasarruf sahibi Rabbinin  Bâki'lik üzre olan : Süreklilik ve sonsuzluk, ölümsüzlük üzre olan Vechi : Yüzü, Zatı kalacak! Allah Bâki'dir:Her daim,kesintisiz,sürekli hayat sahibidir...


28- Ey İnsanlar: Unutkan varlıklar, kullar ve; Ey  Canne'ler: Cin'ler: İnsanın göremedigi varlıklar, kullar; şimdi  tüm bunlara rağmen Yegane terbiye edici hakim ve tek tasarruf sahibi Rabbinizin üstünüzdeki nimetlerinin hangisini yalanlayabilirsiniz? 
-Ben Cin'leri: Göremediğiniz bu kulları ve İnsanları: Unutkan kulları ancak ve ancak  Abd'iyyetlerini: Kulluklarını Bana sunsunlar diye  Halkettim: Yarattım, oluşturdum, ölçülendirdim, biçimlendirdim, programladım, şekillendirdim!


29- Semâvatta ve Arzda : Göklerde ve Yeryüzünde bulunan bütün kullar sürekli O ndan her gün bir istekte bulunurlar, dualar ve medetler isterler.. O Allah ki Şe'n Sahibidir: Külliyen, bütünüyle tüm oluşları, emirleri, işleri, direktifleri, komutları,ölcülendirmeleri yöneten ve yaratan yegane güctür! Hiç bir alanda tasarrufunda, yönetiminde, yaratma ve oldurma kanununda veya diger tüm alanlarda dengi, benzeri, ortağı olmayandır! Şan ve Üstünlük O nundur...


30- Ey İnsanlar: Unutkan varlıklar, kullar ve; Ey  Canne'ler: Cin'ler: İnsanın göremedigi varlıklar, kullar; şimdi  tüm bunlara rağmen Yegane terbiye edici hakim ve tek tasarruf sahibi Rabbinizin üstünüzdeki nimetlerinin hangisini yalanlayabilirsiniz? 
-Ben Cin'leri: Göremediğiniz bu kulları ve İnsanları: Unutkan kulları ancak ve ancak  Abd'iyyetlerini: Kulluklarını Bana sunsunlar diye  Halkettim: Yarattım, oluşturdum, ölçülendirdim, biçimlendirdim, programladım, şekillendirdim!


31- Merak etmeyin ey  Sekalân: Sekaleyn topluluğu: Maddede; Mal, mülk, maddiyat, beden, kitle sahibi ve Manada; Kullukla sorumlu olan insan ve cin toplulugu.. Sizler hic merak etmeyin; yakında sizin ikinizinde sorgusu sorulacak, hesabı görülecek, sizinle ilgilenilip meşgul olunulacak, sizlere geregi elbet yakında yapılacak...


32- Ey İnsanlar: Unutkan varlıklar, kullar ve; Ey  Canne'ler: Cin'ler: İnsanın göremedigi varlıklar, kullar; şimdi  tüm bunlara rağmen Yegane terbiye edici hakim ve tek tasarruf sahibi Rabbinizin üstünüzdeki nimetlerinin hangisini yalanlayabilirsiniz? 
-Ben Cin'leri: Göremediğiniz bu kulları ve İnsanları: Unutkan kulları ancak ve ancak  Abd'iyyetlerini: Kulluklarını Bana sunsunlar diye  Halkettim: Yarattım, oluşturdum, ölçülendirdim, biçimlendirdim, programladım, şekillendirdim!


33- Ey cin ve insan toplulukları; Haydi  eğer Semâvatta ve Arzda: Göklerde ve Yeryüzünde  Tenfuz gücünüz: Caydırıcı zorlayıcı bir gücünüz, nüfuzunuz, tesiriniz, kudretiniz, otoriteniz varsa o halde haydi yerlerde ve göklerdeki çaplardan, kenarlardan, katlardan geçiverin! Lâ! Hayır Hayır! Sultan'a sahip olmadıgınız sürece; Vahyin gösterdigi bilgi ve ilim donanıma sahip olmadıgınız sürece böyle bir  Tenfuz gücünüz: Caydırıcı zorlayıcı bir gücünüz, nüfuzunuz, tesiriniz, kudretiniz, otoriteniz asla olmayacak! 
Sultan Ve Tenfuz Gücü:
-Apaçık Kitaba-vahye yaslananlardan olarak...
-Rabb´ini tanıyanlardan-Rabb'ine yaslananlardan olarak...
-Gönderilen Resullerin yolunda yürüyerek....
-Ayetlerle,Kanıtlara,fermanlara,delillerle beslenerek...
-Hüccetleri ögrenerek...
-Güçlü ve saglam delilli bilgilere yaslanarak...
-Hikmetle:Emir-komut-direktifleri anlama kabiliyeti ile hareket yetenegine yönelerek...
-Yerlerde ve Göklerde olan ayetlere iman edip, geregi gibi okuyarak...
-Ayetleri teknik bilgilere ve üretime dökerek...
-Bilim, ilim üretip yerlerde ve göklerde, uzayda en ileri tekniklere varmak ve neticede caydırıcı bilgi, ilim, teknik,nüfus ve nihayet nüfuz etme, yönetme, halife olma otoritesine, gücüne ermek...


34- Ey İnsanlar: Unutkan varlıklar, kullar ve; Ey  Canne'ler: Cin'ler: İnsanın göremedigi varlıklar, kullar; şimdi  tüm bunlara rağmen Yegane terbiye edici hakim ve tek tasarruf sahibi Rabbinizin üstünüzdeki nimetlerinin hangisini yalanlayabilirsiniz? 
-Ben Cin'leri: Göremediğiniz bu kulları ve İnsanları: Unutkan kulları ancak ve ancak  Abd'iyyetlerini: Kulluklarını Bana sunsunlar diye  Halkettim: Yarattım, oluşturdum, ölçülendirdim, biçimlendirdim, programladım, şekillendirdim!


35- Ey insanlar ve Cinler; Böyle nimetleri yalanlamaya devam ederseniz her ikinizinde üzerine "Nâr ile; Ateş ile gelen "Şuvaz Kulumuzu" bir "Azab Mürsel'i" olarak; azab edecek bir Resül olarak sizlere "irsal ederiz"; Sizlerin üzerinize göndeririz, üzerinize salıveririz!
Şuvaz Kulumuz:
-Alevli ateşe dönen üstün silahlar..
-Elektrigi en iyi ileten, en iyi iletken tel olan bakır teller ile kurulan ve yüksek elektrik akımıyla donanan üstün silahlar..
-Hareketli;Kinetik Enerjiye sahip, potansiyel olarakta enerji yüklü olan, mekanik ve ic enerji güdümü olan,ısı ve ışık yayabilme özellikleriyle nükleer ve atomsal formüllere sahip olan, itici ve cekici frekanslara sahip elektrik yüklü olan, kütlesi ve kimyasal reaksiyonu olan, Elektromanyetik dalgalar sacabilen ve Elektromanyetik Işınımlarla sizleri yok edebilecek olan üstün, ileri teknolojik silahlar...
-Cin ve insan ile kıyası mümkün olmayan; Rabb´in ordularından bir bölüm meleklerin öldürücü üstün alevli silahları...
-Bir zalimi diger bir zalimle yok etme kanunu..
Ey insanlar ve Cinler; Böyle nimetleri yalanlamaya devam ederseniz her ikinizinde üzerine "Nâr ile; Ateş ile gelen " Nuhâs Kulumuzu" Azab Mürsel´i olarak; Azab edecek bir Resül olarak sizlere "irsal ederiz"; Sizlerin üzerinize göndeririz, üzerinize salıveririz!
Nuhâs Kulumuz:
-Boğarak, zehirleyerek öldüren duman...
- Meydana gelen patlama veya üretimler sonucu ortaya cıkan elektromanyetik veya parçacıklı radyasyonlarla, serbest nöronlarla, optik veya emr; dalgasal, bilgisayar, radar gibi ve ultraviyole ışınlar ile kendini gösteren; Alfa, beta, gama isimlerle bilinen fakat çıplak gözle görülmeyen ışınlar ile gelen “radyasyonel ölümler”, zehirlenmeler..Gaz salınımı sonucu gelen güzel kokulu,elma kokulu ölümler...
-Yanıcı, Parlayıcı, Patlayıcı atmosferler.Metan;Doğalgaz, Propan-Bütan;LPG
-Toksik Zehirleyici Atmosferler- CO;Karbonmonoksit, H2S;Hidrojen Sülfür
-Korozif Atmosferler- Cl2;Klor, Azot Dioksit; NO2, Amonyak;NH3
-Bogucu;Boğulmaya yol açan Atmosferler- N2; Azot, CO2;Karbondioksit
-Dünyada en ufak bir oksijen dengesizligi sonucu olabilecek muhtemel küresel yangın...
-Cin ve insan ile kıyası mümkün olmayan; Rabb´in ordularından bir bölüm meleklerin sahip oldugu radyasyonel, bogarak öldürücü üstün ve sinsi ölüm sunan silahları...
-Bir zalimi diger bir zalimle yok etme kanunu..
Lâ! Hayır! Sizler bu durumda birbirinize "Tenâsür edemeyeceksiniz"!
Tenâsür Etmek: Birbirlerine karşılık olarak şefaat etmek... Birbirinlerini azabdan kurtarıcı kurtaranlar olmak..Birbirinlerini Yardım ve Destek-Sâlat ile kurtarıvermek.. Birbirinlerini karşılıklı yardım-şefaat ile güya "Allah'tan kurtarmak"... Allah´tan kendinizi asla kurtaramayacaksınız! Kurtaracak biride zaten asla olmayacak!


36- Ey İnsanlar: Unutkan varlıklar, kullar ve; Ey  Canne'ler: Cin'ler: İnsanın göremedigi varlıklar, kullar; şimdi  tüm bunlara rağmen Yegane terbiye edici hakim ve tek tasarruf sahibi Rabbinizin üstünüzdeki nimetlerinin hangisini yalanlayabilirsiniz? 
-Ben Cin'leri: Göremediğiniz bu kulları ve İnsanları: Unutkan kulları ancak ve ancak  Abd'iyyetlerini: Kulluklarını Bana sunsunlar diye  Halkettim: Yarattım, oluşturdum, ölçülendirdim, biçimlendirdim, programladım, şekillendirdim!


37- Geri dönülmesi mümkün olmayan, geri çevrilmesi mümkün olmayan, gelmesi engellenemez olup dönüşü kesinlikle olmayan o Kıyametin saati, Kıyamet vakti; Dünyanın son saati geldigi zaman;  Sema: Gökyüzü tutulup catlayacak, yarılacak, paramparca olacak... İşte o zaman sanki kızarıp eriyip giden bir yağ gibi ümitsizce gök kırmızı bir güle dönüşür...Gök kızıla girdi ve gök kızıla cıktı.. "Gök Girdi Kızıl Çıktı!"


38- Ey İnsanlar: Unutkan varlıklar, kullar ve; Ey  Canne'ler: Cin'ler: İnsanın göremedigi varlıklar, kullar; şimdi  tüm bunlara rağmen Yegane terbiye edici hakim ve tek tasarruf sahibi Rabbinizin üstünüzdeki nimetlerinin hangisini yalanlayabilirsiniz? 
-Ben Cin'leri: Göremediğiniz bu kulları ve İnsanları: Unutkan kulları ancak ve ancak  Abd'iyyetlerini: Kulluklarını Bana sunsunlar diye  Halkettim: Yarattım, oluşturdum, ölçülendirdim, biçimlendirdim, programladım, şekillendirdim!


39- Lâ! Hayır Hayır!  Lâ Yus'elu : Adeta sorgulanmaya gerek duyulmayanlar.. Zaten vücud dili : Aza'ları; Simaları "Ben günahkarım; Cehennemliğim" yahut "Ben kulluğunu Allah'a sunan Cennetlik Kulum" diye kendi kendilerine bildirimler, müjdeler, azaplar sunarken; kullara, böyle bir günde; İşte geri dönülmesi mümkün olmayan, geri çevrilmesi mümkün olmayan, gelmesi engellenemez olup dönüşü kesinlikle olmayan o izin gününde, hesap gününde; Lâ; Hayır Hayır!; Unutkan kula; insana ve "Canne'lere" ; Cin kullara; Göremediginiz kullara adeta ekstradan bir soru sormaya dahi gerek kalmayacak.. "Her kul, her nefis o gün kendi kendine bir şahittir, hesap görücüdür"; Vücuttaki organlar, azalar neticeyi kendi kendilerine bildiricidir...

 
 
 
Etiketler: Rahmân, Suresi, (1, ila, 39., Ayetler),
Yorumlar
Diğer Yazılar
İman Ettiğimiz Allah 196.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 195.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 194.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 193.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 192.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 191.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 190.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 189.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 188.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 187.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 186.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 185.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 184.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 183.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 182.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 181.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 180.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 179.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 178.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 177.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 143.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 142.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 141.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 140.Bölüm
Vakıa Suresi 58 ila 96. Ayetler
Vakıa Suresi 11 ila 57. Ayetler
Vakıa Suresi 1 ila 10. Ayetler
Rahmân Suresi (40 ila 78. Ayetler)
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 139.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 138.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 137.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 136.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 135.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 134.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 133.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 132.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 131.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 130.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 129.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 128.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 127.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 126.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 125.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 124.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 123.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 122.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 121.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 120.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 119.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 118.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 117.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 116.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 115.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 114.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 113.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 112.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 111.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 110.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 109.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 108.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 107.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 106.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 105.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 104.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 103.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 102.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 101.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 100.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 99.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 98.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 97.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 96.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 95.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 94.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 93.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 92.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 91.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 90.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 89.Bölüm
Kamer Suresi (39 İla 55.Ayetler)
Kamer Suresi (17 İla 38.Ayetler)
Kamer Suresi (1 İla 16.Ayetler)
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 88.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 87.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 86.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 85.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 84.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 83.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 82.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 81.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 80.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 79.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 78.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 77.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 76.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 75.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 74.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 73.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 72.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 71.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 70.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 69.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 68.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 67.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 66.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 65.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 64.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 63.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 62.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 61.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 60.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 59.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 58.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 57.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 56.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 55.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 54.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 53.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 52.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 51.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 50.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 49.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 48.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 47.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 46.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 45.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 44.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 43.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 42.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 41.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 40.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 39.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 38.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 37.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 36.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 35.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 34.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 33.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 32.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 31.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 30.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 29.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 28.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 27.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 26.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 25.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 24.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 23.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 22.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 21.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 176.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 175.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 174.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 173.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 172.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 171.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 170.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 169.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 168.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 167.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 166.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 165.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 164.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 163.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 162.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 161.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 160.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 159.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 158.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 157.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 156.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 155.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 154.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 153.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 152.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 151.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 150.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 149.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 148.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 147.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 146.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 145.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 144.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 143.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 142.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 141.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 140.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 139.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 138.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 137.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 136.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 135.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 134.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 133.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 132.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 131.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 130.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 129.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 128.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 127.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 126.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 125.Bölüm
İbrahim...
Hayvanlaşma Temâyülü -1-
Necm Suresi (40 ila 62. Ayetler)
Necm Suresi (17 ila 39. Ayetler)
Necm Suresi (1 ila 16. Ayetler)
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 94.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 93.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 92.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 91.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 90.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 89.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 88.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 87.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 86.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 85.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 84.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 83.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 82.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 81.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 80.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 79.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 78.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 77.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 76.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 75.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 74.Bölüm
Tûr Suresi 1 ila 49. Ayetler
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 73.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 72.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 71.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 70.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 69.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 68.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 67.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 66.Bölüm
Zariyat Suresi (36 ila 60. Ayetler)
Zariyat Suresi (1 ila 35. Ayetler)
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 20.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 19.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 18.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 17.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 16.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 15.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 14.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 13.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 12.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 11.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 10.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 9.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 8.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 7.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 6.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 65.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 64.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 63.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 62.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 61.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 60.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 59.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 58.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 57.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 56.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 55.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 54.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 53.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 52.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 51.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 50.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 49.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 48.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 47.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 46.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 45.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 44.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 43.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 42.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 41.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 40.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 39.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 38.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 37.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 36.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 35.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 34.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 33.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 32.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 31.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 30.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 29.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 28.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 27.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 26.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 25.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 24.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 23.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 22.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 21.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 20.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 19.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 18.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 17.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 16.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 15.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 14.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 13.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 12.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 11.Bölüm
Kâf Suresi (20 ila 45. Ayetler)
Kâf Suresi (1 ila 19. Ayetler)
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 10.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 9.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 8.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 7.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 6.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 5.Bölüm
Hucurat Suresi (12 ila 18. Ayetler)
Hucurat Suresi (1 ila 11. Ayetler)
Fetih Suresi (18 ila 29. Ayetler)
Fetih Suresi (1 ila 17. Ayetler)
28 Şubat Denkleminde Tefekkür'ler 16.Bölüm
28 Şubat Denkleminde Tefekkür'ler 15.Bölüm
28 Şubat Denkleminde Tefekkür'ler 14.Bölüm
28 Şubat Denkleminde Tefekkür'ler 13.Bölüm
28 Şubat Denkleminde Tefekkür'ler 12.Bölüm
28 Şubat Denkleminde Tefekkür'ler 11.Bölüm
28 Şubat Denkleminde Tefekkür'ler 10.Bölüm
28 Şubat Denkleminde Tefekkür'ler 9.Bölüm
28 Şubat Denkleminde Tefekkürler 8.Bölüm
28 Şubat Denkleminde Tefekkürler 7.Bölüm
28 Şubat Denkleminde Tefekkürler 6.Bölüm
28 Şubat Denkleminde Tefekkürler 5.Bölüm
28 Şubat Denkleminde Tefekkür'ler 4.Bölüm
28 Şubat Denkleminde Tefekkür'ler 3.Bölüm
28 Şubat Denkleminde Tefekkür'ler 2.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 124.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 123.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 122.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 121.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 120.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 119.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 118.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 117.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 116.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 115.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 114.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 113.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 112.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 111.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 110.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 109.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 108.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 107.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 106.Bölüm
Muhammed Suresi (17 ila 38. Ayetler)
Muhammed Suresi (1 ila 16.Ayetler)
İman Ettiğimiz Allah 105.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 104.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 103.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 102.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 101.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 100.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 99.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 98.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 97.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 96.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 95.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 94.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 93.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 92.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 91.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 90.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 89.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 88.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 87.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 86.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 85.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 84.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 83.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 82.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 81.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 80.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 79.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 78.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 77.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 76.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 75.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 74.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 73.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 72.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 71.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 70.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 69.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 68.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 67.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 64.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 66.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 65.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 63.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 62.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 61.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 60.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 59.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 58.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 57.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 56.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 55.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 54.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 53.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 52.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 51.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 50.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 49.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 48.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 47.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 46.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 45.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 44.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 43.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 42.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 41.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 40.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 39.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 38.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 37.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 36.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 35.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 34.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 33.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 32.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 31.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 30.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 29.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 28.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 27.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 26.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 25.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 24.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 23.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 22.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 21.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 20.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 19.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 18.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 17.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 16.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 15.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 14.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 13.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 12.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 11.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 10.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 9.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 8.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 7.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 6.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 160.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 159.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 158.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 157.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 156.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 155.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 154.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 153.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 152.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 151.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 150.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 149.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 148.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 147.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 146.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 145.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 144.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 143.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 142.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 141.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 140.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 139.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 138.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 137.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 136.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 135.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 134.Bölüm
Uyku Bozukluğu Ve Beslenme Eksikliği = Karabasan(uyku felci)
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 133.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 132.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 131.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 130.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 129.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 128.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 127.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 126.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 125.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 124.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 123.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 122.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 121.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 120.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 119.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 118.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 117.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 116.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 115.Bölüm
Din Fıtrat'tır...
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 114.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 113.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 112.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 111.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 110.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 109.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 108.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 107.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 106.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 105.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 104.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 103.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 102.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 101.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 100.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 99.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 98.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 97.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 96.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 95.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 94.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 93.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 92.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 91.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 90.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 89.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 88.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 87.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 86.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 85.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 84.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 83.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 82.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 81.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 80.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 79.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 78.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 77.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 76.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 75.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 74.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 73.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 72.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 71.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 70.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 69.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 68.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 67.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 66.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 65.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 64.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 63.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 62.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 61.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 60.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 59.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 58.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 57.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 56.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 55.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 54.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 53.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 52.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 51.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 50.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 49.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 48.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 47.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 46.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 45.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 44.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 43.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 42.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 41.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 40.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 39.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 38.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 37.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 36.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 35.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 34.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 33.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 32.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 31.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 30.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 29.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 28.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 27.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 26.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 25.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 24.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 23.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 22.Bölüm
Ahkâf Suresi (14 ila 35. Ayetler)
Ahkâf Suresi (1 ila 13. Ayetler)
Câsiye Suresi (24 ila 37. Ayetler)
Câsiye Suresi (10 ila 23. Ayetler)
Câsiye Suresi (1 ila 9. Ayetler)
Duhân Suresi ( 39 ila 59. Ayetler)
Duhân Suresi ( 13 ila 38. Ayetler)
Duhân Suresi (1 ila 12. Ayetler)
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 21.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 20.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 19.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 18.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 17.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 16.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 15.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 14.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 13.Bölüm
Zuhruf Suresi (70 ila 89. Ayetler)
Zuhruf Suresi (51 ila 69. Ayetler)
Zuhruf Suresi (26 ila 50. Ayetler)
Zuhruf Suresi (1 ila 25. Ayetler)
Şûrâ Suresi (40 ila 53. Ayetler)
Şûrâ Suresi (36 ila 39. Ayetler)
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 49.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 48.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 47.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 46.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 45.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 44.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 43.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 42.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 41.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 40.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 39.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 38.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 37.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 36.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 35.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 34.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 33.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 32.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 31.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 30.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 29.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 28.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 27.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 26.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 12.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 11.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 10.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 9.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 8.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 7.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 6.Bölüm
Şûrâ Suresi (21 ila 35. Ayetler)
Şûrâ Suresi (13 ila 20. Ayetler)
Şura Suresi (1 ila 12. Ayetler)
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 25.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 24.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 23.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 22.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 21.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 20.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 19.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 18.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 17.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 16.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 15.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 14.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 13.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 12.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 11.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 10.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 9.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 8.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 7.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 6.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 5.Bölüm
Kuran'da Zikir Kavramı 12.Bölüm (son)
Kuran'da Zikir Kavramı 11.Bölüm
Kuran'da Zikir Kavramı 10.Bölüm
Kuran'da Zikir Kavramı 9.Bölüm
Kuran'da Zikir Kavramı 8.Bölüm
Kuran'da Zikir Kavramı 7.Bölüm
Fussilet Suresi (45 ila 54. Ayetler)
Sad Suresi (70 ila 88. Ayetler)
Kuran'da Zikir Kavramı 6.Bölüm
Kuran'da Zikir Kavramı 5.Bölüm
Kuran'da Zikir Kavramı 4.Bölüm
Fussilet Suresi (22 ila 44. Ayetler)
Fussilet Suresi (1 ila 21. Ayetler)
Mü'min Suresi (57 ila 85. Ayetler)
Mü'min Suresi (33 ila 56. Ayetler)
Mü'min Suresi (1 ila 32. Ayetler)
Zümer Suresi (61 ila 75. Ayetler)
Zümer Suresi (23 ila 36. Ayetler)
Zümer Suresi (37 ila 60.Ayetler)
Zümer Suresi (1 ila 22. Ayetler)
Sad Suresi (36 ila 69. Ayetler)
Sad Suresi (1 ila 35. Ayetler)
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 5.Bölüm
28 Şubat Denkleminde Tefekkür'ler 1.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 4.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 4.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 5.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 4.Bölüm
Saffat Suresi (123 ila 182. Ayetler)
Saffat Suresi (75 ila 122. Ayetler)
Saffat Suresi (29 ila 74. Ayetler)
Saffat Suresi (1 ila 28. Ayetler)
Yasin Suresi
Fatır Suresi
Sebe Suresi
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 4.Bölüm
Kuran'da Zikir Kavramı 3.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 3.Bölüm
İman Ettiğimiz Allah 5.Bölüm
Kuran'da Zikir Kavramı 2.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 3.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 3.Bölüm
Ahzab Suresi (45 ila 73. Ayetler)
Ahzab Suresi (26 ila 44. Ayetler)
Ahzab Suresi (1 ila 25. Ayetler)
Secde Suresi
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 2.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 2.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 3.Bölüm
Lokman Suresi
Rum Suresi
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 2.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 2.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 1.Bölüm
Kuran'da Zikir Kavramı 1.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 1.Bölüm
İman ettiğimiz Allah 3.Bölüm
Ankebût Sûresi
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 1.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 1.Bölüm
İman ettiğimiz Allah 2.Bölüm
İman ettiğimiz Allah 1.Bölüm
Orjinal İslam Yazarları
Misafir Kalemler
En Çok Okunanlar
ASR'A DÜŞEN SÖZLER
İslam YIKIM ve YAPIM dinidir! Orj,, isLAm


HİKMET/HADİS
Cündeb (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Kim Kitabullah hakkında şahsî re'yi ile söz ederse, isâbet bile etse hatâdadır." Ebu Dâvud, İlm, 5 (3652); Tirmizî, Tefsir 1, (2953


Tarihe Göre Ara
Orjinal İslam Arşivi

dizin

,