Yazı Detayı
18 Ocak 2017 - Çarşamba 18:22 Bu yazıkez okundu
 
Hicretin Asr'a Sunumu Ve Yöntemleri 18.Bölüm
Tacettin GÜL
tacettinıslam@hotmail.com
 
 
 
 

Hicret mülahazaları...
Zifiri karanlığa(zulm)gömülmüş insanlığın ufkuna nübüvvet ve risalet kurumu üzerinden yakılmış ilahi meşalenin ufkumuzu aydınlatması adına, takip edilmesi gereken hicret yolunun hakkını verebilmek ve yolda tökezlememek için takip edilmesi gereken usule dair yaptığımız özetin detaylarına geçecek olursak; Hicrette özne olacak insanın öz/ü/gür yaşam hakkı ve hürriyeti ile başlayan, yaşamını idame ettirebilme adına mülk ve yurt edinme hakkı ile bir temele oturan ve bu temel üzerinde inşaa edebileceği insanca yaşanılabilir mesken ve yaşam alanları ile şekillenen, insani niteliklerini ortaya koyabileceği hikmetli davranışlar yanında inancınıda yaşayabilmesi ve dahi neslinin korunması için gerekli önlemleri alabilmesi esas olan önceliklerdir.Hicret projesini hayata taşıyabilecek yetenek ve nitelikleri taşıması gereken insanlarda geliştirilip, ortaya çıkarılaması hedeflenen ve dahi zaruri olan hususular, nitelikler ve hikmetler anlamında sayılması gereken hususlar ise şöyle sıralanabilir. 

 

1. Birliğe(vahdet)adanmıış nitelikli, muttaki, sorumlu ve duyarlı mü’min insan, muhatab oluşun en başından itibaren nasıl merkezde yer almakta ise, hicrette de itici güç ve iradedir. Bu önbilgiden hareketle, vahyin ilahi telkinleri arasında ciddi bir yer tutan arınmanın nasıl olması ve hangi nitelikleri gerektirdiğini anlamış ve idrak etmiş olalım.
 

- Bu noktada, belkide literatürümüzde bu anlamda yer almamış bir kavramın yeniden zihin ve yürek dünyamızda yerini almasını sağlamasını istediğimiz arınmanın, onun muhtac olduğu ‘’şifa süreci’’lerinin sağlanabileceği mekan ve alanların inşaa edilmesinin kaçınılmazlığına değinmiş olalım.
 

- Örnek ve model olarak, peygamberimizin Mekke sürecinde yetiştirdiği, mekkenin en zor yıllarında arınmayı ve akabinde arınıp ‘’şifa’’ buldukları süreçler sonrasında herşeylerini Allah için geride bırakıp, Rabbine hicret edebilmiş/edebilecek ilk ve en küçük hücreler/evler/beytlerde mayalanmış erdemli insanlar ortaya çıkmış ve toplumsal manadaki hicret aşamalarının temelleri atılmış ve altyapıları oluşturulmuş oluyordu.
 

- Çağın en yaygın hastalığı olan fiziki, zihinsel, algısal ve ruhi zehirlenmeyede değinmeden geçilmemesine inandığımız bu arınma ve şifa bulma süreci nin sağlıklı bir toplum ve nesillerin yetişmesinde ne oranda kaçınılmaz olduğunuda ortaya koymuş olalım. Vahyin belirttiği ümmilik bu anlamda arınmanın kaçınılmazlığını ve aksi davranışın çıkmaz sokak olduğununda delili olur.
 

- Neden toplumsal hicrette doğal ve sürüdürülebilir tarım-ziraat, neden doğal ve fıtrata uygun meskenler, yine sürdürülebilir-yenilenebilir doğal enerji kaynakları temeli üzerine oturtulduğuda açıklık kazanmış olsun.
Arınmanın getireceği ‘’şifa’’süreçlerinin yaşanabileceği, fıtrata merhem olacak ve adeta oksijen çadırı mesabesinde yaşam alanları ilede sarsılmaz bir temel ve üzerinde sağlam duvarlar gibi, Allahında sevdiği mü’mince saflar örülebilsin. Buna dair Kur’anda yer alan muhtelif ayetlerden biride; 9.103 - Onların mallarından, onları kendisiyle arındıracağın ve temizleyeceğin bir sadaka (zekât) al ve onlara destek olup, dua et. Çünkü senin duan ve desteğin onlar için sükûnettir (Onların kalplerini yatıştırır.) Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

 

- Bu birlik içerisinde kendi çıkarlarından ziyade birlikte bulunan kardeşlerinin çıkarlarını gözetebilecek, infakı ve iyiliği karakter edinmiş insanlar yetişmiş olsun. 
 

- Malı ve canı pahasına, risalet ve nübüvvet davasına olan bağlılığını isbat etmeye kararlı insan. Sahabenin Muhammed(as)ı koruduğu ciddiyet ile Risaletin ve Nübüvvetin bize bıraktığı örnekliği, modelliği salimen gelecek nesillere aktarma vefasını ve sorumluluğunuda ifa edebilecek bir yapı ortaya çıkmış olsun.
 

2. Genel manada bu insanların elde etmesi ve taşıması arzu edilen kazanım ve nitelikler ise;
- Vahyin, İbrahim(s)in dilinden ‘’Ben Rabbime hicret ediyorum’’diyebilecek cesaret ve en önemliside kararlıkta Allaha olan güveni kanıtlayacak seviyede olmalarıdır.

 

- Hicret yolculuğunda sosyal veya mekansal olarak ifade edip tanımladığımız bu aşamaya gelinceye dek, Bakara suresinin ilk ayetlerinde tarif edilen mü’min ve muttaki olmanın gereği ve niteliği olan infakı ....
 

- Asr suresinde ifade edilen ameli-salihin alası sabrı tavsiye ve topluca dayanışmayı....
 

- Kurtuluşun sihirli kelamı (qad eflecha men tezekkeha)arınmayı ve bunların sonucunda Hucurat 10 da ifade bulan, güç devşirmeninde yolu kardeşliği idrak edip benimsemiş olmalarıdır. 
 

- Bunun sonucunda ise elde etmesi hedeflenen şu nitelikleri elde etmesi öngörüülür ki, çıktığı yolda istikrarlı bir Rabbine adanmış bir yürüyüş ortaya koyabilsin.
 

- Şahsiyet psikolojisi ve eğitimi
 

- Aile bilinci ve psikolojisi
 

- Kardeşlik ve paylaşma psikolojisi
 

- Ümmed ve toplum bilinci psikolojisi ve eğitimi
 

- Emanete riayet edip koruma bilinci 
 

- Kardeşlik sözleşmeleri ve ahidleri ile birliklerini pekiştirmiş olan yada mümkün mertebe yakın akrabalık ilişkilerininde değerlendirildiği insanlar ortaya çıkmış olup, kardeşlik hukukunun ve istişarenin yönetim ve yaşam biçimi olarak benimsendiği birimler, yapılar ve aileler oluşsun.
 

-İnfakın ve merhametin yanında beklenen bir başka erdem ise, israfın haramlığını idrak edip, lüks ve ihtiyac fazlası tüketim tutkularından vazgeçmiş şahsiyetler ortaya çıksın, oluşsun. İnfak kavramı kapsamında olan karşılıklı dayanışma, hediyeleşme ve değiş-tokuş ilede çıkarlardan ziyade dayanışmanın ve yardımlaşmanında sağlanması yanında, vergi muafiyetininde sağlandığı alış-veriş ortamı geliştirilmiş olsun.
 

- ‘’iki günü müsavi olan ziyandadır’’ düsturunu hayatın tüm alanlarında benimseyip ortaya çıkması arzu edilen nitelik ve erdemli bir toplum ilede islam medeniyetininin temelleri atılmış olsun. 
 

- Nitelikli insan yetiştirme konusunda fıtratı ve vahyi merkeze alan, akletmeyi ve araştırmayı önceleyen, nitelikli üretimi tüm alanlarda ve mesleki dallarda sağlayacak olan eğitimi yaygınlaştırıp, sadece kendine yeterliliğinde ötesinde ekonomik olarakta çıtayı üst düzeyde bir seviyeye çıkarmış olsun. 
 

3. Medine siteleri, yurtlar; Ilıman iklime sahip ve tarıma elverişli olarakta akarsu kenarı veya yakınlarında, yada yeraltı kaynağı suyununda olması yurt edinilecek mekanlar için önceliklidir. 
 

- Çünki insanlık, varlığını devam ettirebilme adına her çağın ve coğrafyanın gereklerine göre kendisini geliştirebilmiş olması yanında, kendi dışındaki insan toplulukları ile çatışmadan, kimseye zarar vermeden üretkenliğin esas olduğu birlikteliklere ve onları besleyip doyurabilecek topraklara hep muhtac olmuş ve olacaktır. 
 

- Yine yurt olacak mekanın en azından ‘’Ensar’’olabilecek yerli ev sahibi/sahipleri muhacirlerede muhtac olduğu gerçeğinide belirtmek gerekir. Babadan, atadan kalma araziler üzerinde dışarıdan gelenlerin dışlanmayacağı ve güvenliklerinin sağlanacağı bir ortamıda önceden sağlamış olmak esastır. Yurt edinilmiş bölgenin yerli sakinleri ile sıkı insani ilişkileri geliştirip, birliğin bölgesel manada kalıcılığına destek sağlarken, yeni kazanımlarında birliğin üretimine ve üretkenliğine kazandırılması kardeşlik ve güç kazanmak anlamında değerlendirilmiş olacaktır.
 

- Yurt edinilecek yerleşim alanlarının genişlemeye müsait olmasıda önceliklidir. Her ne kadar en az 3 ila 5 ailenin katılımıyla gerçekleştirilebilecek birlikteliklerin, başlangıçta tercih edilsede, zamanla bu birlikteliklerin büyümesi ve genişlemesi arzu edilmekle beraber kaçınılmaz olacağından genişlemeye müsait mekanlar tercih edilmelidir. 
 

3/1 İskan ve mesken konusunda, var olan meskenlerin enerji tüketimini asgariye çekecek tadilat ve onarımın yanında, muhtac olduğu enerjiyi üretebilecek teknik donanıma sahip olması. Yeni imar edilecek meskenlerin mümkün mertebe geniş ailelere yetecek bir tarzda, enerji tüketiminde israfı önlemiş ve kendine yeter teknik aksam ile donatılmasıda esastır. 
 

- Gerek meskenlerin inşaası, gerekse de teknik aksam ile donatılması konusunun detaylarını konuya hakim ekip tarafından mesken sahiplerine ve birlik üyelerine aktarması öngörüldüğü için burada detaylandırılmayacaktır. Enerji anlamında otoriteden bağımsızlaşmanın ilk ayağı olacak kendi ihtiyacını karşılayacak donanıma sahip meskenlerin gerek inşaası, gerekse enerji üretimine dair teknik bilgilerin hayata geçtikçe ilgi duyanların ilgi ve bilgisine sunulacağınıda belirterek, konuyu uzmanların insiyatifine bırakmış olalım.
 

- Teknoloji eğitimi ve üretimi; Gerek meskenlerin inşaası, gerekse enerji üretiminde bağımsızlaşmanın önünü açacak imalathanelerin hayata geçirilmesi ilede zamanla genişlemesi öngörülen birliğin ekonomik yükünün bu yolla hafifletilmesi, orta vadede girişimlerde bulunulması.
 

3/2 Doğal tarım ve ziraat; kendine yeten, sürdürülebilir çok çeşitli tarım ve ziraat üzerinden(permakültür)gıda ve besin anlamında tam bir bağımsızlaşmayı sağlamak. 
 

- En genel manada insana yönelik gıda ve besin üzerinden yapılmakta olan tahrifat ve tahribatın önüne geçip, gerek arınma ve şifa anlamında, gereksede sağlıklı nesillerin yetişmesi anlamında zaruri olan doğal beslenmenin olmazsa olmazı, doğal tarımı en geniş çaplı şekilde pratiğe taşıyarak öncelikle kendi ihtiyacını karşılayarak bağımsızlaşmayı, ikinci etapta yakın çevresine ticari amaçla satarak bu yolla genişlemenin ve gücüne güç katmanında bir yolu olacak olan bu alan, toprakla irtibatı olan uzman bir ekibin işbaşında olmasını sağlayarak birliğin, üzerinde güç kazanıp yeşereceği yurt ve vatan olacaktır.
 

- Tarıma elverişli olarak seçilmiş olan arazilerde gerek mevsimlik, gerekse mevsim ötesi meyve sebze, tahıl, baklagiller, köklü sebzeler vd, birliğin gıda anlamında bağımsızlaşmasını sağlayacak bereketide beraberinde getirecektir. İhtiyaç fazlası üretimin ise birliğin geliri ticaret malı olarak değerlendirmesi, hatta ileri bir aşamada konserve veya bunlardan elde edilebilecek diğer mamüllerin üretiminde değerlendirilmesi sonucunda istihdam alanlarıda açarak, birliğin çevresine faydalı olarak örneklik ortaya koyması.
 

- Öncelikle kendi ihtiyaçlarını karşılamak, ihtiyaç fazlasınıda yine ticari mal olarak pazarlamak üzere doğal hayvan besiciliği yapmak. Bu meyanda büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanlarının en verimli şekilde değerlendirilmesi öngörülmektedir.
 

3/3 Üretim atölyeleri, fabrikalar; gerek tarım ve ziraatten doğacak ihtiyac fazlası mamüllerin israfını önlemek, gereksede daha fazla insana doğal gıdanın ve onlardan elde edilebilecek mamüllerin ulaşmasını sağlamak amacı ile istihdama ve dolayısı ilede daha fazla insana ulaşmanın yolununda buradan geçtiği bilinci ile küçük ölçekli, farklı üretim atölyelerinin yaygınlaşması ile mesleki yeteneklerin yaygınlaştırılşmasınıda sağlamış olmak.
 

- Sanayi atölye ve imalathaneleri; özellikle tarımda ihtiyaç duyulan araç ve gereçlerin, gerek üretimi, gereksede bu alandaki mesleki eğitimi ile kaliteli üretime devamlılık ve ivme kazandırmanında önü açılmış olur.
 

- Mesleki eğitim atölyeleri, doğrudan üretimin yapıldığı mekanlar ile iç içe ve işbirliği halinde faaliyet gösterip, gerek uzun vadede kaliteli üretimin sürekliliğini sağlamak, gerekse marka olma sürecini sağlayıp, kendine yeterliliğide pekiştirmiş olacaktır.
 

- İletişim, istihbarat ve haberleşme; alanlarında var olan imkanlar ve uzun vaadede alternatif olabilecek haberleşme ve iletişim sistemleri üzerinde araştırmada yapacak bir komisyon çalışması.
 

Hicretin asra sunum ve yöntemleri olarakta yazı dizisi olarak yayınlamaya çalıştığımız Hicret mülahazalarının bu bölümünüde yazma gücü ve kudretini veren Allaha hamdü senalar olsun. Bundan sonraki bölümlerin pratiğe atacağımız adımlar ile birlikte bilgi ve idraklerinize sunmaya devam edeceğiz son nefese kadar...
 

 

 
 
 
Etiketler: Hicretin, Asr'a, Sunumu, Ve, Yöntemleri, 18.Bölüm,
Yorumlar
Orjinal İslam Yazarları
Misafir Kalemler
En Çok Okunanlar
ASR'A DÜŞEN SÖZLER
BÜYÜK BULUŞMA GÜNÜNE iman etmeyen kafirler tüm tarih boyunca vede Kur´an´da defalarca gecen bir soruyu sormuşlardır: "Derler ki: "Doğru sözlülerseniz bu vaat ne zaman?" Küfredenler yakiyn olarak ahirete iman edemedikleri icin inatla azap günü olacak vakti bir an önce yaşamak isteyen bir psikoloji icerisindedirler.. Sucluluk,, yani mücrimlik psikolojisinde AHiRET AZABI, UZAK AZAB gibidir,, ve kabule şayanda degildir!! Amma,, bu süreyi geri cekecek-öne alacak örnegin kabir azabı gibi uyduruk azablar dizerseniz göreceksiniz ki MÜCRiMLERiN cogu hemen kabule yöneceklerdir..UZAK ALLAH akidesi beraberinde UZAK VAAD GÜNÜ yani UZAK AHiRET AKiDESiNi de direk doguracaktır..UZAK AHiRET AKiDESiDE ULAŞILAMAZ ALLAH iNANCI doguracaktır...Burdan da ARACILIK VE ŞEFAATCILIK gibi şirklerin dogumu elbette kaçınılmaz bir son olacaktır bu tip akidelerde...!


1
HİKMET/HADİS
Enes İbnu Malik (radıyallahu anh) anlatıyor: Resulullah (aleyhissalatü vesselam): "Allah'ın hoş bir sözü; kökü sağlam, dalları göğe doğru olan -Rabbinin izniyle her zaman meyve veren- hoş bir ağaca benzeterek nasıl misal verdiğini görmüyor musun?" (İbrahim, 24-25) ayetinde zikredilen ağaç hakkında: "O hurma ağacıdır" buyurdu. Ve müteakip ayette ifade edilen kötü ağacı da hanzaleye (zakkum, Ebu Cehil karpuzu da denir, mercimek ağacıdır) benzetti. Ayet şöyle: "Çirkin bir söz de yerden koparılmış, hiçbir sebatı olmayan kötü bir ağaca benzer" (İbrahim, 26). { Tirmizi, Tefsir, İbrahim (3118). }


Tarihe Göre Ara
Orjinal İslam Arşivi

dizin

,