Haber Detayı
23 Ekim 2018 - Salı 01:45 Bu haber 526 kez okundu
 
Orjinal İslam'da Put Ve Putcu'luk -2-
 
 
Kavramlar Haberi


"KUR'AN'I KERİM DE HER ÇEŞİT PUTA TAPMA VE ŞİRK, ŞU ŞEKİLLERDE TANIMLANIR"
 

1) Büyük Günah:
"Şüphesiz ki Allah, (sıfatlarında, İlâhlık ve Rabliğinde) kendisine ortak koşulmasını (tevbe etmeden) asla bağışlamaz, bundan başkasını da dilediği kimselerden bağışlar. Kim de (Allah’tan başkalarına bağlanıp onun dine aykırı buyruklarına itaatle) Allah’a ortak koşarsa, çok büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur." -Nisa,48-

 

2)Büyük Zulüm:
"
Ve Lokman oğluna öğüt vererek, vaazederek şöyle demişti: Ey Yavrucuğum!: Allah'a şirk, ortak,eş koşma!! Muhakkak ki şirk, Azîm:çok büyük, dehşet bir zulümdür, haksızlıktır"!" -Lokman,13-
 

3)Büyük Cehalet:
"Yoksa O’ndan başka ilâhlar mı edindiler? De ki: “(Yaptığınızın doğruluğunu ispatlayacak) kesin delillerinizi getirin. İşte benimle beraber olan (müslüman)ların Kitab’ı; üstelik benden öncekilerin Kitab’ı da (ortada).” Fakat onların çoğu hakkı bilmezler, cahildirler bu sebepten dolayı da yüz çevirirler." -Enbiya,24-

 

4)Apaçık Sapıklık:
"Şüphesiz ki Allah, (zâtında, sıfatlarında ve hükmünde) kendisine ortak koşulmasını (Allah’ın hükümlerinin aksine, hüküm koyarak ilâhlaşanları) bağışlamaz, bundan başka (günahları) da dilediği kimseler için bağışlar. Kim Allah’a ortak koşarsa muhakkak ki o, (haktan) tam uzak bir sapıklığa düşmüştür." -Nisa,116-

 

5)Büyük Alçaklık:
"Buzağıyı (ilâh) edinenlere (gelince), hiç şüphesiz, onlara Rablerinden bir gazap ve dünya hayatında da bir aşağılanma erişecektir. İşte biz, yalan uyduranları böyle cezalandırırız."- Araf,152-

 

6)Zanna Göre Hareket:
"Eğer yeryüzündeki (insan)ların çoğuna (çoğunluğun İslâm’a uymayan rey ve kararına) uyarsan, seni Allah’ın yolundan saptırırlar. Onlar zandan başkasına uymazlar ve (bundan dolayıda) onlar, ancak yalan yanlış söylerler." -Enam,116-

 

7)Dünya Hayatına Düşkünlük:
"Andolsun ki onları (yahudileri, bu dünya) hayatına karşı, insanların en düşkünü olarak bulursun, hatta müşriklerden bile (düşkündürler). Onların her biri bin yıl yaşatılmayı ister. Oysa bunca süre yaşatılması onu azaptan uzaklaştıracak değildir. Allah onların yapmakta oldukları şeyleri eksiksiz görendir."
-Bakara,96-

 

7)Halkı Saglam Temellerden Uzak Tutma:
"
Allah’tan başka hâmiler, veliler,dostlar, sığınaklar kabul edenlerin durumu kendine bir ev yuva edinen, ağ kuran örümceğin durumuna benzer,çünkü barınakların en dayanaksızı, en zayıfı, evlerin en çürüğü örümcek ağıdır. Keşke bunu anlasalardı!" -Ankebut,41-
 

9)Şirk Koşanların Kalblerinin Korkuyla Doldurulması:
"Hakkında (Allah’ın) hiçbir delilindirmediği (put ve tabulaştırdıkları)  şeyleri Allah’a eş koştuklarından(onları ilâh haline getirdiklerinden) dolayı, küfre sapanların kalbine korku düşüreceğiz. Onların dönüp varacağı yer ateştir. Zalimlerin varacağı yer ne kötüdür!" -Ali imran,151-

 

10)Cennetin Kapılarının Şirk KoşanlaraKapanması:
“Hakikaten Allah, Meryemoğlu (İsa) Mesih’tir.” diyenler, andolsun ki (şirke girip) kâfir olmuşlardır. Halbuki Mesih (İsa): “Ey İsrâiloğulları! Rabbim ve Rabbiniz olan Allah’a ibadet edin. Çünkü kim Allah’a ortak koşarsa, (Allah’a rağmen başka şeyi öne çıkarır ve ona bağlılık gösterirse) hiç şüphesiz Allah ona cennetini haram eder; onun varacağı yer de ateştir. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur.” demişti." -Maide,72-

 

11)Tevhid İnancında Olanlara Karşı Düşmanlık:
"Andolsun ki mü’minlere düşmanlık bakımından, yahudi ve müşrikleri insanların en azgını bulacaksın. Mü’minlere sevgi bakımından en yakın olarak da: “Biz hıristiyanlarız.” diyenleri bulacaksın. Çünkü onların içinde keşişler (yol gösterici bilginler) ve rahipler vardır. Onlar (hak ve gerçeği kabul etmekte) büyüklük taslamazlar." -Maide,82-

 

"Öyle insanlar vardır ki Allah’tan başkasını (putları, arzu ve hevalarını, yücelttikleri, sevip bağlandıkları şahısları, bazı varlık ve eşyayı, gizli veya açıktan sevip) O’na (Allah’a) denk hâle getirirler; tıpkı Allah’ı sever gibi onları severler, (böylece şirke düşerler, Allah yerine onlara bağlanırlar). (Hakiki) inanmışların Allah sevgisi (emirlerine itaat ve bağlılığı) ise daha kuvvetli (ve içtendir). (O’na denk hiç bir sevgi beslemezler. Allah’a eş koşup da kendilerine) zulmedenler, azabı gördükleri zaman, (anlayacakları gibi) bütün kuvvet (ve kudret)in Allah’ta bulunduğunu ve Allah’ın azabının, gerçekten çetin olduğunu keşke (önceden) bilselerdi." -Bakara,165-
 

"Onlara: “Allah’ın indirdiğine (Kur’an’a) uyun.” denildiği zaman onlar: “Hayır! Biz, atalarımızı üzerinde bulduğumuz (ve öğrettikleri yol)a uyarız.” dediler. Peki, ataları bir şey (in İslâm’a uyup uymadığın)ı düşünemeyen ve doğru yolu bulamayan (sapık yolun yolcusu) kimseler olsalarda mı (onlara uyacaklardı)?!" -Bakara-170-
 

"De ki: “Ey Ehl-i Kitab (olan yahudi ve hıristiyanlar)! Bizimle sizin aranızda eşitlik sağlayan (ortak) bir kelimeye gelin: Allah’tan başkasına kulluk etmeyelim, O’na hiçbir şeyi ortak koşmayalım, Allah’ın dışında bazımız bazısını rab edin(ip müşrik ol)masın.” Eğer onlar, yine yüz çevirirlerse (onlara):“Şahit olun ki biz, gerçek müslümanlarız.” deyin." -Ali İmran-64-
 

"Allah, sizin düşmanlarınızı çok iyi bilendir. Allah, (size) bir dost olarak kâfîdir, bir yardımcı olarak da Allah yeter."-Nisa -45
 

"Kendilerine Kitab’dan bir nasip verilmiş olanları (İsrâiloğulları’nı) görmedin mi? Onlar, Cibt’e (kâhinlere, putlaşanlara) ve tâğûta (Allah’tan uzaklaştıran ve emirlerini yapmaktan men edenlere) inanıyorlar da, küfre sapanlar için: “Bunlar, iman edenlerden daha doğru yoldadır.” diyorlar." -Nisa-51-
 

"De ki: “Allah’ı bırakıp da size ne bir fayda, ne de bir zarar vermeye gücü yetmeyen şeylere mi tapıyorsunuz?” Allah, (her şeyi) hakkıyla işitendir, bilendir." -Maide-76-
 

"(Ey Resûlüm!) De ki: “Gökleri ve yeri yoktan var eden, (bütün yaratıkları) beslediği halde, beslenme ihtiyacı olmayan Allah’tan başkasını mı velî (dost ve işlerimi kendisine bıraktığım vekil) edineceğim?” (Yine) de ki: “Bana, müslüman olanların ilki olmam emredildi ve ‘asla müşriklerden olma’! (buyuruldu.)” -Enam-14-
 

"De ki: “Şahitlik bakımından hangi şey daha büyüktür?” (cevap olarak) de ki: “(Benim hak peygamberliğime) benimle  sizin aranızda, Allah şahittir. Bu Kur’an bana, gerek sizi,gerek ulaştığı herkesi uyarmam için vahyedildi. Siz, Allah ile beraber başka tanrılar olduğuna şahitlik mi ediyorsunuz?” (Cevaben) de ki: “Ben şahitlik etmiyorum.” “O, ancak bir tek  ilâhtır. Muhakkak ki ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden de uzağım.” de." -Enam-19-
 

"O gün onların hepsini toplayacağız, sonra da ortak koşan (ve putlara ve putlaştırdığı şeylere tapan)lara: “Hani, eş (ilâh) sandığınız ortaklarınız nerede?” diyeceğiz." -Enam-22-
 

"Artık onların: “Rabbimiz Allah’a yemin ederiz ki biz ortak koşanlardan değildik.” demelerinden başka (mazeret ve) çareleri kalmadı." -Enam-23-
 

"De ki: “Allah’tan başka (bağlanıp) taptığınız/tapındığınız şeylere kulluk etmem bana yasak kılındı.” (Yine) de ki: “Sizin ‘hevâ ve hevesinize’ uymayacağım. Aksi halde gerçekten ben de sapmış ve doğru yolu bulanlardan olmamış olurum." -Enam-56-
 

"Bir zaman İbrahim, atası Âzer’e: “Sen putları ilâh mı ediniyorsun? Doğrusu ben, seni ve halkını apaçık bir sapıklık  içinde görüyorum.” demişti." -Enam-74-
 

"Halkı onunla (delil getirerek) tartışmaya kalkıştı. (İbrahim) dedi ki: “Beni doğru yola iletmişken Allah hakkında siz  benimle hâlâ tartışıyor musunuz? Rabbimin (hakkımda) bir şey (bir felaket) dilemesi dışında ben, O’na eş tanıdığınız şeylerden korkmam. Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hâlâdüşünüp öğüt almıyor musunuz?” -Enam-80-
 

"Siz, (hakkında) hiçbir delil indirmediği (put ve diğer) şeyleri, Allah’a eş tanımaktan korkmazken, ben nasıl sizin (O’na) eş tanıdığınız/O’nunla denk hâle getirdiğiniz şeylerden korkarım! Şimdi biliyorsanız (söyleyin: Allah’ı birleyenlerle, O’na eş tanıyan) iki gruptan hangisi (korkudan) emin olmaya daha lâyıktır?" -Enam-81-
 

"Şu halde, Allah’a karşı yalan uyduran veya âyetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir?Onların Kitab’dan nasipleri (ne ise) kendilerine ulaşacaktır. Nihayet canlarını alacak elçilerimiz (melekler) onlara geldikleri zaman: “Allah’ı bırakıp da yalvardıklarınız/dilek ve şikayetlerinizi yaptığınız (putlar) nerede?” diyecekler, onlar da: “Bizi bırakıp kayboldular.”  diyecekler ve böylece hakikaten inkârcı olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik edecekler." -Araf-37-
 

"Göklerde ve yerde olan herkes, Rahmân’a bir kul olarak gelecektir." -Meryem-93-
 

Ruveyda Çelik

Kaynak: Editör:
 
 
 
Etiketler: Orjinal, İslam'da, Put, , Ve, Putcu'luk, -2-,
Haber Videosu
Yorumlar
Diğer Haberler
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -40-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -39-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -38-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -37-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -36-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -35-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -34-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -33-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -32-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -31-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -30-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -29-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -28-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -27-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -26-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -25-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -24-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -23-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -22-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -21-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -20-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -19
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -18-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -17-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -16-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -15-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -14-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -13-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -12-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -11-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -10-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -9-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -8-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -7-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -6-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -5-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -4-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -3-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -2-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -1-
Orjinal İslam'da Put Ve Putcu'luk -13-
Orjinal İslam'da Put Ve Putcu'luk -12-
Orjinal İslam'da Put Ve Putcu'luk -11-
Orjinal İslam'da Put Ve Putcu'luk -10-
Orjinal İslam'da Put Ve Putcu'luk -9-
Orjinal İslam'da Put Ve Putcu'luk -8-
Orjinal İslam'da Put Ve Putcu'luk -7-
Orjinal İslam'da Put Ve Putcu'luk -6-
Orjinal İslam'da Put Ve Putcu'luk -5-
Orjinal İslam'da Put Ve Putcu'luk -4-
Orjinal İslam'da Put Ve Putcu'luk -3-
Orjinal İslam'da Put Ve Putcu'luk -1-
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 81.Bölüm (Son)
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 80.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 79.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 78.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 77.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 76.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 75.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 74.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 73.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 72.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 71.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 70.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 69.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 68.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 67.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 66.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 65.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 64.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 63.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 62.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 61.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 60.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 59.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 58.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 57.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 56.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 55.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 54.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 53.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 52.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 51.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 50.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 49.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 48.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 47.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 46.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 45.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 44.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 43.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 42.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 41.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 40.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 39.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 38.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 37.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 36.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 35.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 34.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 33.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 32.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 31.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 30.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 29.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 28.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 27.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 26.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 25.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 24.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 23.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 22.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 21.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 20.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 19.Bölüm
Kaybolan Kavramlar -5-
Kaybolan Kavramlar -4-
Kaybolan Kavramlar -3-
Kaybolan Kavramlar-2-
Kaybolan Kavramlar-1-
Zan Nedir? 30. Bölüm
Zan Nedir? 29. Bölüm
Zan Nedir? 28. Bölüm
Zan Nedir? 27. Bölüm
Zan Nedir? 26. Bölüm
Zan Nedir? 25. Bölüm
Zan Nedir? 24. Bölüm
Zan Nedir? 23. Bölüm
Zan Nedir? 22. Bölüm
Zan Nedir? 21. Bölüm
Zan Nedir? 20. Bölüm
Zan Nedir? 19. Bölüm
Zan Nedir? 18. Bölüm
Zan Nedir? 17. Bölüm
Zan Nedir? 16. Bölüm
Zan Nedir? 15. Bölüm
Zan Nedir? 14. Bölüm
Zan Nedir? 13. Bölüm
Zan Nedir? 12. Bölüm
Zan Nedir? 11. Bölüm
Zan Nedir? 10. Bölüm
Zan Nedir? 9. Bölüm
Zan Nedir? 8. Bölüm
Zan Nedir? 7. Bölüm
Zan Nedir? 6. Bölüm
Zan Nedir? 5. Bölüm
Zan Nedir? 4. Bölüm
Zan Nedir? 3. Bölüm
Zan Nedir? 2. Bölüm
Zan Nedir? 1. Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 18.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 17.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 16.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 79.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 78.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 77.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 76.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 75.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 74.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 73.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 72.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 71.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 70.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 69.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 68.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 67.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 66.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 65.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 64.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 63.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 62.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 61.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 60.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 59.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 58.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 57.Bölüm
Muhafazakârlık
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 56.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 55.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 54.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 53.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 52.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 51.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 50.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 49.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 48.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 47.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 46.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 45.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 44.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 43.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 42.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 20.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 19.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 18.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 17.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 16.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 15.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 14.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 13.Bölüm
Orjinal İslam Yazarları
Misafir Kalemler
En Çok Okunanlar
ASR'A DÜŞEN SÖZLER
Her mü'min DİN'inin görevlisidir.!


HİKMET/HADİS
“Evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz. Şüphesiz şeytan içinde Bakara Suresinin okunduğu evden kaçar.”Müslim 2/188, Tirmizi 4/42, Nesei Fedailu’l-Kur’an 76, Beyhaki Şuabu’l-İman 2/2381, Ahmed 2/284, 337, 378, 388


Neue Welt
Tarihe Göre Ara
Orjinal İslam Arşivi

dizin

,