Haber Detayı
26 Ekim 2018 - Cuma 01:55 Bu haber 480 kez okundu
 
Orjinal İslam'da Put Ve Putcu'luk -13-
 
 
Kavramlar Haberi


"PUT KIRAN ÜMMET OLMAK!"
 

İslam inancı, İlahı 'bir'lemeyi şart koşuyor.Esasen; yaratılışın sırrı, hayatın anlamı ve amacı, tek İlah olarak Allah'ı tanımak ve hiçbir şeyi O'na ortak koşmamaktır.Bu amacın gerçekleşmesi için, Allah'a ortak koşmanın, yani 'şirk'in ne anlama geldiği bütün yönleriyle iyi bilinmeli. Ancak o zaman; "la ilahe illallah", yani "Allah'tan başka ilah yoktur", "İlah olduğu iddia edilen, yetkileri ve konumu iti­bariyle İlahlığa kalkışan herhangi bir kişi, nesne, makam ve mevki kabul etmiyorum" demenin şuuruna varılabilir.
 

Sosyal ve psikolojik bunalımların girdabında boğulmakta olan şirk toplumlarına sunulacak en büyük hizmet, onların yolunu aydınlatacak, onlara sağlıklı bilgiler sunacak ve sahte ilahların tasallutuna son vermeye yarayacak çalışmalar olma­lıdır. Çünkü, fert ve toplumun huzura kavuşmasında ön şart şirkten temizlenmektir.İnançların insan hayatı üzerindeki belirleyici etkisi, başka hiçbir şeyle kıyas kabul etmeyecek derecede önemlidir. Kendi elinde olmayan bir şekilde ve yine kendi iradesi dışında belir­lenen bir zaman ve mekanda hayata gözlerini açan insanoğlu hep bir inançla yaşamıştır.
 

En inkarcı bir halde bulunduğu za­manda bile inkarını iman haline getirmiş ve varlığını varlıkla­rına bağladığı birilerini ya da bir şeyleri elinde, dilinde, zih­ninde; yanında, yöresinde, meydanında, mabedinde, çarşısın­da, pazarında; sözünde, kitabesinde; taşında; dileğinde, duasında; yaşında, başında, yönetiminde hep yaşatır olmuştur. Zaman, zaman birlediği, bazen de ihtiyacına göre çeşitlendirdi­ği ve çoğalttığı tanrıları ile birlikte olmaktan haz duymuş ve ha­yatı kendince böyle anlamlandırmıştır.
 

Tanrı ya da tanrılara o kadar ihtiyaç duymuştur ki, Bir düşünürün "Eğer tanrı yoksa onu biz yaratmalıyız" sözü bunun ne derece kaçınılmaz bir ihtiyaç olduğunun ifadesi ol­ması bakımından oldukça anlamlıdır. Öyle ki, insanoğlu için bir Tanrıya inanmak ve bağlanmak hayatın gayesidir’ demek hiç de yadırganacak bir hüküm olmaz.Esasen, İslam bunu açık ve kesin bir biçimde ortaya koymuş­tur Ayette şöyle buyuruluyor: 
 

"Ben "Cin'leri"; Göremediginiz varlıkları ve "insanları"; unukan varlıkları ancak ve ancak "Abd'iyyetlerini" Bana sunsunler diye "Halkettim": Yarattım, oluşturdum, ölçülendirdim, biçimlendirdim, programladım, şekillendirdim!!
"Abd'iyyetlerini": İbadetlerini: Kulluklarını sadece ama sadece Allah'a sunan ve sadece ama sadece Allah'a boyun eğen ve böylelikle "Abdullah'lardan olup": Tuttukları, gittikleri tüm yolları sadece Allah´a, sadece Allah için, sadece Allah´tan gelen emirler ile düzenlemeye yönelsinler, üstlerindeki orjinal kulluk nimetini korusunlar ve bu amac, bu hedef dogrusunda hayat sürsünler diye yarattım, yaratmaktayım!" (Zariyat/56)
 

"İbadet kavramı; Allah'ın arzu ettiği, gizli ve açık söz ve davranışların bütününü içine alır.Bu geniş anlamı ile ibadetin yerine getirilmesi, insanın kendi hayatını, çeşitli davranış ve sözlerini, tasarruflarını, diğer insanlarla olan ilişkilerini İslam'ın gösterdiği şekilde ayarlamasını gerekli kılar.Bu ise insan psikolojisini temelden etkileyen, yeniden Kur’an ve hayatı baştan sona yönlendiren esaslı bir olgudur. Burada konunun nirengi noktasını teşkil edecek temel soru şu­dur: "İnsanın duygu, düşünce ve davranışları üzerinde bu de­rece önemli rol oynayan, hayatı belli bir düzene sokan inanç­ların esası nedir?" Yine bundan hareketle; "İman ve ilah edin­mek kavramları ile insan ihtiyaçları arasında nasıl bir ilişki bulunmaktadır? İnsanın varlığını sürdürmesi bakımından; 'Hüküm ve hik­met sahibi', her şeyi bilen bir ilah olan Allah'a iman, esasen neyin kabul ve tasdik edilmesidir? Bu inançtan sapmanın anlamı, insan psikolojisi açısından neleri ifade eder?
 

Bunların anlaşılması için öncelikle 'iman' kavramını yerli yerince ve yeterince doğru olarak kavramak.Ömer Nesefı, imanı 'mutlak tasdik' olarak tarif ediyor, "Habercinin haberine veya hüküm verenin hük­müne, yani herhangi bir şeye hiç tereddüt etmeden inanmak, onun doğru olduğunu kabul etmektir" diyor.İslam'da istenen İman; Allah Resulü'nün getirdiği haberi tereddütsüz kabul ve tasdik etme anlamında olup, kabul ve tasdik edilmesi istenen haberin esası ise ilah'ın "tek" oluşu üzerine kuruludur.Doğruluğu peşinen kabul edilmiş inançların test edilme­sinin kolay olmayacağı açıktır.
 

İnsanın hayata gelişinin, hayatla ve yaratılışla ilgili temel sorularının izahı ve tüm davranışlarının şekillenmesi bu noktadaki kabuller, yani inançlar üzerinde gelişir. İlah Edinme İhtiyacı kaçınılması mümkün olmayan bir psikolo­jik ihtiyaç olarak görülüyor.İnsanların ilk tarihi günlerden itibaren inandıkları çeşitli putlar bir köklü ihtiyacın ifadesidir. İnsanlar karşılaştıkları bü­yük tehlikeler ve yoksunluklar karşısında; ihtiyaçlarının doyu­rulması, tehlikelerin azaltılması veya yok edilmesi için; ken­disini yaşatacak, ona zor anlarında yardım edecek, onu mutlu kılacak bir güce ihtiyaç duymuş ve inanmıştır.
 

İnsanın 'put'da toplanan, kutsal ve insanüstü güçten beklediği, bir üstün ger­çeklik ve enerjidir. Zamanda ve zamanı yaşayan insan, asırlar boyunca dağınık hayatını toplamak ve bir şeye dayanmak zo­runda kalmıştır. İşte, bu toplama gücünün kurtarıcı enerjisi (şirk içindeki toplumlar tarafından) putlarda bulunmuştur." Bu zan sonucu oluşan etkileşimle kutsallaştırma sürecine giril­miştir.Bir şeyleri kutsallaştırma, ilahlaştırma ve onlara tapma eğilimi, hemen her devirde var olagelmiştir.Konu ihtiyaç açısından ele alındığında putlaştırılan nesne ve objeler üç grupta toplanabilmektedir:


1. Günlük zevk, heyecan ve ihtiyaçları doyuran, komp­leksli ruhlara hitabeden geçici putlar (putlaştırmalar).Bir çok sanatçılar, sporcular, şu veya bu devrin halkta coşku uyandıran hatipleri, büyüleyici mistikler, büyük şarla­tanlar bu grupta toplanabilir. Bunun ekstrem örneklerini pek çok milletin hayatında görmek mümkün.Hayatı ve birkaç yıl Rus devletinin yönetiminde oynadığı menfî rolü ile Rasputin gibilerden, gençlik yıllarında 'Sarışın Bomba' ismini alan artistin, filmlerinin gösterildiği sinema kapılarının önünde halkın kuyruklar halinde toplanmasına bir yerde göründüğü zaman; binlerce insanın üstüne üşüştüğünü, fotoğrafçıların birbirleriyle yarışırcasına resimlerini çektiği sa­natçılar, gençlerin büyük bir coşkuyla resimlerini yanlarında taşıdıkları, önlerinde kendilerini jiletleyerek kendilerinden geçtikleri örnekler bugün bile sayılamayacak kadar çoktur.
 

2. İnsanın estetik zevkine, sanat merakına, bilim ve moral ihtiyacına cevap veren ve insanlığı bugünkü medeni basama­ğına çıkardığı düşünülen putlar galerisinde objektif eserleri ile ve her zaman ünleriyle anılan bilim, düşünce ve edebiyat yıl­dızları veya putları. Rafael'den Van Gogh'a, Hipokrat'tan Freud'e, Aristo'dan Newton'a, Einstein'e, Dante'ye, Goethe'ye.. kadar olmak üzere birçok uluslara mensup (erişilmez görülen) kişiler.

3. Şu veya bu memleketi büyük bir felaketten kurtarmak, esirlikten özgürlüğe ulaştırmak, bir savaşta zaferler kazanmak, bir ideolojiyi kitleler için gerçekleştirmek., gibi milyonlarca insan tarafından takdir edilmiş ve benimsenmiş tarihi kişiler galerisinde, herkesin görüşüne göre birçok simalar yer alır. Ancak farklı uluslara mensup insanların ortak takdirine ula­şanlar, objektif başarıları ile olduğu kadar, kitlelerin psikoloji­sine de ustalıkla girebilen ve halkı eserleri ile büyüleyici telkinlerine katabilen ve zamanında tanrılaştırılmış olan faniler.. Şüphesiz ki bunların başında Buda'dan İsa'ya ve bazı bü­yük azizlere, imamlara kadar din adamları da var. Bunların dı­şında Sezar, Cromvel, Napolyon, Washington, Marks, Lenin, Gandi ve Atatürk gibi güçlü kumandanlar, devrimciler ve devlet adamları tipindeki seçkin kişiler de yer alır.

 

Bunlara daha birçok isimler de eklenebilir.Herhalde 21. asır toplumlarında üstünkörü bir bakışla tapmanın ilkel şekillerinin devam etmekte gelişmekte olduğu görülür. İkinci Dünya Savaşı'nın meydana getirdiği şiddetli sarsıntılar, Atom bombasının büyük ölçüde maddi ve manevi yıkıntıları, 'Kumsalda Bir Gün' filminde olduğu gibi nükleer silahların gelecekteki trajik ve kollektif ölümlerin tasarlama­ları yanında, bugün bile dünyanın belirli yerlerinde bir üçüncü dünya savaşı körüklemek tehlikesini gösteren kanlı savaşlar ve çatışmalar, iki üç düşman cephesine ayrılan gençlik grup­ları yeni bir insan şuuru ve ruhu oluşturmakta ve bunlar büyük bir hızla gelişmektedir. Kaldırımlardan, LSD'li ve esrarlı seks alemlerine kadar, düşürülen moral inanışlar yeniden birçok ihtiyaçlar ve tepkiler yaratmakta, birçok bireysel ve kollektif manevi sapıklıklar görülmekte ve bu ideolojilere ve mentalitelere uygun olmak üzere yeni yeryüzü putları doğmaktadır.

Birbirinden farklı veya benzer şartlar altında "İnsan, ken­di gücünün çok üstünde olup da ümitlerini gerçekleştirmede bel bağladığı yahut şu veya bu şekilde yararlandığı değişik tabiat güçlerini; lider, kahraman, sporcu, şarkıcı, artist, seks yönünden çekici pek çok kuvvet ve objeyi kutsallaştırır, hatta tanrılaştırır.. Bu, insanın kendini adamaya karar verdiği, mut­lak gönül bağlılığı içinde olduğu gücü "tanrısal kudret'i temsil eder.. İnsanın günlük denemelerini ilgilendiren her şey kutsallaştırılmıştır. Kozmik fenomenler ve tabii güçler (Güneş, ay, yıldızlar, pınarlar, ırmaklar, dağlar), hayati ve psikobiyolojik güçler, hayvanlar, ağaçlar, cinsel enerji,. Irk, vatan, sınıf, parti, savaşlar, altın, para., boş inançların birçok şekilleri... Umdurucu ve korumak gücünde görülen her şey, insanın merakını ve mistik yönünü kamçılar" ve bir şekilde putlaştırılır.

Rahatlıkla denilebilir ki; "İnsanın zihninde, onu ilah edin­meye iten etkenin asıl kaynağı muhtaç ve varlıksız oluşudur. İnsanın, kendisinin ihtiyaçlarını gidermeye gücü yeten, sıkıntı­lara karşı yardım eden, gerektiği her an onu koruyan, ıstırap ve korku halinde korkusundan onu emniyete çıkaran bir var­lığa ihtiyacı vardır.Yine kişinin ihtiyaçlarını gideren, dualarına icabet eden, isteklere cevap veren bir varlığın, mevki bakımından da şüp­hesiz kendinden daha yüce ve derece bakımından da daha üstün olması gerekir.Nihayet kaçınılması imkansız tabii hallerden biri de, insanın aşkla ve şevkle yöneleceği kudretin (ilahın), insanın, anında ihtiyacını gidermeye, sıkıntıya düştüğü zaman sıkıntı­sından kurtarmaya, ıstıraplı anlarında sükunet bahşetmeye gü­cü yetmelidir. (Ya da öyle inanılmalıdır.)

Bütün bunlardan anlaşılıyor ki, "ilah" kelimesinin mabud hakkında kullanılmasına sebep olan faktörler: İhtiyaçları gi­dermesi, amelin karşılığını verme, sükunet bahşetme, yüceliği ve hükmü altına alıp koruma, musibet anında onu korumaya gücünün yeter olması.." gibi düşünce ve kanaatlerdir. Kişi­nin bütün bu sayılanları kendisine verebilecek bir büyük Kud­reti kabul etmesi, bu özelliklerin onda var olduğuna ve bu­nunla birlikte kendisine yardım edecek olduğuna inanması.. İşte ilah edinme ihtiyacının esası!

Ruveyda Çelik
___________
Kaynaklar:
Dr. Hamdi Kalyoncu, Yeryüzü Tanrıları, Şirk Psikolojisi, Marifet Yayınları
Prof. Dr. A.Zeydan, İslam'da Fert ve Devlet Münasebetleri.
Ömer Nesefı, Akaid, Otağ Yay.
Prof. Dr. Rasim Adasal, Liderler ve Kahramanlar Psikolojisi, Yeryüzü Tanrıları, Minnetoğlu Yay.
Mevdudi, Kur'an'da Dört Terim, Beyan Yay.

 
 
Kaynak: Editör:
 
 
 
Etiketler: Orjinal, İslam'da, Put, , Ve, Putcu'luk, -13-,
Haber Videosu
Yorumlar
Diğer Haberler
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -40-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -39-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -38-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -37-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -36-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -35-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -34-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -33-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -32-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -31-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -30-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -29-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -28-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -27-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -26-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -25-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -24-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -23-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -22-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -21-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -20-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -19
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -18-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -17-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -16-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -15-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -14-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -13-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -12-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -11-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -10-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -9-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -8-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -7-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -6-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -5-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -4-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -3-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -2-
Kur'an da Şahid - Şehid - Şehadet Kavramları -1-
Orjinal İslam'da Put Ve Putcu'luk -12-
Orjinal İslam'da Put Ve Putcu'luk -11-
Orjinal İslam'da Put Ve Putcu'luk -10-
Orjinal İslam'da Put Ve Putcu'luk -9-
Orjinal İslam'da Put Ve Putcu'luk -8-
Orjinal İslam'da Put Ve Putcu'luk -7-
Orjinal İslam'da Put Ve Putcu'luk -6-
Orjinal İslam'da Put Ve Putcu'luk -5-
Orjinal İslam'da Put Ve Putcu'luk -4-
Orjinal İslam'da Put Ve Putcu'luk -3-
Orjinal İslam'da Put Ve Putcu'luk -2-
Orjinal İslam'da Put Ve Putcu'luk -1-
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 81.Bölüm (Son)
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 80.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 79.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 78.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 77.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 76.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 75.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 74.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 73.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 72.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 71.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 70.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 69.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 68.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 67.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 66.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 65.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 64.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 63.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 62.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 61.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 60.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 59.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 58.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 57.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 56.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 55.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 54.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 53.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 52.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 51.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 50.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 49.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 48.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 47.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 46.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 45.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 44.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 43.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 42.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 41.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 40.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 39.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 38.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 37.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 36.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 35.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 34.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 33.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 32.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 31.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 30.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 29.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 28.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 27.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 26.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 25.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 24.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 23.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 22.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 21.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 20.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 19.Bölüm
Kaybolan Kavramlar -5-
Kaybolan Kavramlar -4-
Kaybolan Kavramlar -3-
Kaybolan Kavramlar-2-
Kaybolan Kavramlar-1-
Zan Nedir? 30. Bölüm
Zan Nedir? 29. Bölüm
Zan Nedir? 28. Bölüm
Zan Nedir? 27. Bölüm
Zan Nedir? 26. Bölüm
Zan Nedir? 25. Bölüm
Zan Nedir? 24. Bölüm
Zan Nedir? 23. Bölüm
Zan Nedir? 22. Bölüm
Zan Nedir? 21. Bölüm
Zan Nedir? 20. Bölüm
Zan Nedir? 19. Bölüm
Zan Nedir? 18. Bölüm
Zan Nedir? 17. Bölüm
Zan Nedir? 16. Bölüm
Zan Nedir? 15. Bölüm
Zan Nedir? 14. Bölüm
Zan Nedir? 13. Bölüm
Zan Nedir? 12. Bölüm
Zan Nedir? 11. Bölüm
Zan Nedir? 10. Bölüm
Zan Nedir? 9. Bölüm
Zan Nedir? 8. Bölüm
Zan Nedir? 7. Bölüm
Zan Nedir? 6. Bölüm
Zan Nedir? 5. Bölüm
Zan Nedir? 4. Bölüm
Zan Nedir? 3. Bölüm
Zan Nedir? 2. Bölüm
Zan Nedir? 1. Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 18.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 17.Bölüm
A'dan Z'ye Küfür & Tekfir 16.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 79.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 78.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 77.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 76.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 75.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 74.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 73.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 72.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 71.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 70.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 69.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 68.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 67.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 66.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 65.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 64.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 63.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 62.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 61.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 60.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 59.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 58.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 57.Bölüm
Muhafazakârlık
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 56.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 55.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 54.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 53.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 52.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 51.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 50.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 49.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 48.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 47.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 46.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 45.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 44.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 43.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 42.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 20.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 19.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 18.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 17.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 16.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 15.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 14.Bölüm
A'dan Z'ye Bel'am Nedir? Kimlerdir? 13.Bölüm
Orjinal İslam Yazarları
Misafir Kalemler
En Çok Okunanlar
ASR'A DÜŞEN SÖZLER
Her mü'min DİN'inin görevlisidir.!


HİKMET/HADİS
“Evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz. Şüphesiz şeytan içinde Bakara Suresinin okunduğu evden kaçar.”Müslim 2/188, Tirmizi 4/42, Nesei Fedailu’l-Kur’an 76, Beyhaki Şuabu’l-İman 2/2381, Ahmed 2/284, 337, 378, 388


Neue Welt
Tarihe Göre Ara
Orjinal İslam Arşivi

dizin

,