Haber Detayı
19 Ekim 2018 - Cuma 03:54 Bu haber 529 kez okundu
 
Kevni Ayetler Ve Kozmik Ayetlerin Beşeriyeti İnşa Süreci -4-
 
 
ORJİNAL İSLAM Haberi


"BİR TAŞ KAFALI ATEİST ''SORGULAYAN'' İLE; ''GÖK GÜRÜLTÜSÜ TANRI᾿NIN KARNININ GURULTUSU'' DİYEN MÜŞRİK KAFA ARASINDAKİ FARK.."
 

Biri Yaratan (Allah)᾿ı ''yok'' sayıp, Tabiat᾿ı ilahlaştırıyor ve O᾿na ''Yaratıcılık Vasfı'' veriyor. Digeri ise, Yaratan Allah᾿ı tanımıyor ve(ya) yanlış tanıyor ve O᾿na Şerîkler (Ortaklar) ve Eşler düzüyor!.. Biri, sebebler᾿i keşf etmiş, Allah᾿ın Kevnî/Tekvînî Ayetler᾿ini iyi okuyor, lâkin Allah᾿ın Tenzili Ayetler᾿ini (Kitab᾿ı - Qur'an'ı) inkar etdiğinden ötürü, Allah'ın Yaratış᾿ından, şân'ından (İş᾿inden, Kâināt᾿a Mudâhale᾿sinden), İrâde᾿sinden, İlm᾿inden, Sünnet᾿inden, haberdâr değil!!
 

Bir Müslüman çıkıp, bir deprem veya başka bir Afet içün, ZinA᾿yı veya başka bir şey᾿i sebeb olarak görse, isâbetli veya isâbetsiz olabilir. Ammâ kâinât᾿daki mükemmel İşleyiş᾿i keşf eden velâkin bunun arkasındaki Qudret᾿in Sahib᾿ini («Rabbul-Âlemin»i) tanımayan/tanımak istemeyen, kendiler᾿ini sorgula(ya)mayan bu ''Sorgulayanlar'', ancak kimi İnsanlar᾿ın bilgisizlik᾿lerini, Cehalet᾿lerini, Yanlışlar᾿ını, Kendiler᾿inin Yanlışlar᾿ına ve Cahiliyyet᾿lerine Ma'ziret ve Örtü yaparlar!
 

Hiç kimse Dîn Mefhûmu᾿nun dışında kalamaz. Bizdeki «Din (Mefhûmu)»; Batı᾿daki «Religion» ile aynı değildir. Zeka, Kara Karga᾿da da var! Yaratıcı (Allah)᾿ı yok saymak; ''Żeka'' olabilir, lâkin Aqıl etmek (anlamak/Kavramak) değildir asla! İslâm ile Cehâlet ve Câhiliyyet arasında Savaş var!Dînsiz İnsan olmadığından ötürü, ilahsız/rabbsiz kimse düşünülemez. Kişi kime ve(ya) neye itâat ediyorsa, onun Kul᾿udur. (Güzel ve doğru) Düşünen; kim᾿e ve ne᾿yle itâat edeceğini bilen᾿dir. Mü'min/Müslim᾿in İtâat᾿i Allâh᾿a olur.

 

Alah᾿a (ve Rasûl᾿üne) qaydsız ve şartsız İtâat!  «(Bizden olan) Ulu᾿l-Emr»e ise,şartlı itaat (4/59),Yaratan᾿a İsyan᾿da ise, yaratılmış᾿a İtâat Yokdur!‟ (33/48) «Bîat» da böyledir... ''Sorgulamak'' da böyledir...Bir güzel sorgulayan vardır; doğru᾿yu araştırır, yanlış᾿ı sorgular...Bir de kötü huylu Sorgulayan vardır; Doğru ᾿yu sorgular!  Söz᾿de Gök᾿deki ve Yer᾿deki Varlıklar᾿ı araştırır. Her biri birer Ayet (İşâret, Delîl) olan Varlıklar᾿ın Vareden᾿ini sorgular... Müslümanlar᾿ın ve(ya) “Ben Müslüman᾿ım” diyen İnsanlar᾿ın Yanlışlar᾿ı üzerinden Doğruluk Dini᾿ni / Dosdoğru Din ᾿i / Allah᾿ın Hâlis Din᾿ini sorgular, beğenmez, anlamaya yanaşmaz... 
 

"Gökler᾿in ve yer᾿in mülk᾿ü Allâh᾿ındır, Ve Allâh her şey üzerine Qadir(Güç yetiren)᾿dir" Ali İmran-189
 

Şu bir gerçek ki,göklerin ve yerin yaradılış'ında gece ile gündüz'ün ard arda geliş'inde şübhesiz «Āyetler» var (Allâh ᾿ı-Haqq ᾿ı gösteren İşāretler, delîller var), «Ulu᾿l-Elbâb» İçun (Temiz Öz & Us Sâhibleri içün)" Ali İmran-190
 

"Onlar ki gerek ayak'da iken,gerek oturuş'da iken ve gerek yanlar'ı üzere(yatış'sa) iken,Allâh'ı zikr ederler.Ve gökler'in ve yer'in yaratılış'ında fikr ederler (ve şöyle derler): "Rabbenâ!: Sen bunları boşuna yaratmadın,Sübhân'sın (Sen Yücelik᾿de Sınırsız᾿sın, eksik Sıfatlar᾿dan Arı᾿sın Sen! Yersiz ve anlamsız bir İş yapmakdan, Haqq᾿sız, Hikmet᾿siz, Ma'nā ᾿sız bir Şey yaratmakdan Münezzeh᾿sin!) O Hâlde koru bizi o ateş'in azâb'ından!‟ Ali İmran-191
 

"Rabbenâ! Çünki Sen kimi o Ateş᾿e sokarsan, onu rüsvâ ve perişan etmişsindir, ve Zâlimler᾿in Yardımcılar᾿ı yokdur ‟ Ali İmran -192
 

"Rabbenâ! gerçek şu ki biz bir mûnâdi (Seslenen/Çağrıcı/Da'vetçi) işitdik, Îmân'a çağırıyor: «Rabb'inize İman edin!» diye.. O ân iman etdik. Rabbenâ!! O hâlde suçlar'ımızı bizim içün mağfiret et ve kötülükler'imizi bizden ört ve ebrâr ile beraber (Taqvâ ile / İyilikler ile donanmış kişiler ile berâber) vefat etdir (öldür) bizi!‟  Ali İmran-193
 

Rabbenâ! ve ver bize Rasüller'inin üzerinden bize ne vaad etdiysen, ve rüsvâ (ve perişan) etme bizi Qıyamet (diriliş-kalkış) günü᾿nde. Şübhe yok ki Sen,vaad'den caymazsın (Vaad᾿i, Vaad᾿in Zaman᾿ını ve Mekân᾿ını şaşırmazsın)‟ Ali İmran-194
 

Bunun üzerine, onların Rabbi onlara isticâb etti (Duâ᾿larına cevâb verdi) (Dedi ki): "Gerçek şu ki Ben; gerek erkek olsun, gerek kadın olsun, -ki hep birbirinizdensiniz" sizden hiçbir çalışan'ın çalışmasını yitirmem (boşa çıkarmam). Onlar ki hicret etdiler" Ali İmran-195
 

Niyazi Güllü

 

Kaynak: Editör:
 
 
 
Etiketler: Kevni, Ayetler, Ve, Kozmik, Ayetlerin, Beşeriyeti, İnşa, Süreci, -4-,
Haber Videosu
Yorumlar
Diğer Haberler
Kevni Ayetler Ve Kozmik Ayetlerin Beşeriyeti İnşa Süreci -7-
Kevni Ayetler Ve Kozmik Ayetlerin Beşeriyeti İnşa Süreci -6-
Kevni Ayetler Ve Kozmik Ayetlerin Beşeriyeti İnşa Süreci -5-
Kevni Ayetler Ve Kozmik Ayetlerin Beşeriyeti İnşa Süreci -3-
Kevni Ayetler Ve Kozmik Ayetlerin Beşeriyeti İnşa Süreci -2-
Kevni Ayetler Ve Kozmik Ayetlerin Beşeriyeti İnşa Süreci -1-
Hayvanlaşma Temâyülü -2-
Hayvanlaşma Temâyülü -1-
Ruhumun Derinliğinden 29.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 28.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 27.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 26.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 25.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 24.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 23.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 22.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 21.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 20.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 19.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 18.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 17.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 16.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 15.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 14.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 13.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 12.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 11.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 10.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 9.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 8.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 7.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 6.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 5.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 4.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 3.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 2.Bölüm
Ruhumun Derinliğinden 1.Bölüm
Kıssaların Zamanın Şahidlerine & Muhatablarına Nasihati -2-
Kıssaların Zamanın Şahidlerine & Muhatablarına Nasihati -1-
Kuran'da Akıl Ve Akletmek 7.Bölüm
İslam Nedir? -2-
İslam Nedir? -1-
Din Nedir? 50.Bölüm
Din Nedir? 49.Bölüm
Din Nedir? 48.Bölüm
Din Nedir? 47.Bölüm
Din Nedir? 46.Bölüm
Din Nedir? 45.Bölüm
Din Nedir? 44.Bölüm
Din Nedir? 43.Bölüm
Din Nedir? 42.Bölüm
Din Nedir? 41.Bölüm
Din Nedir? 40.Bölüm
Din Nedir? 39.Bölüm
Din Nedir? 38.Bölüm
Din Nedir? 37.Bölüm
Din Nedir? 36.Bölüm
Din Nedir? 35.Bölüm
Din Nedir? 34.Bölüm
Din Nedir? 33.Bölüm
Din Nedir? 32.Bölüm
Din Nedir? 31.Bölüm
Din Nedir? 30.Bölüm
Din Nedir? 29.Bölüm
Din Nedir? 28.Bölüm
Din Nedir? 27.Bölüm
Din Nedir? 26.Bölüm
Din Nedir? 25.Bölüm
Din Nedir? 24.Bölüm
Din Nedir? 23.Bölüm
Din Nedir? 22.Bölüm
Din Nedir? 21.Bölüm
Din Nedir? 20.Bölüm
Din Nedir? 19.Bölüm
Din Nedir? 18.Bölüm
Din Nedir? 17.Bölüm
Din Nedir? 16.Bölüm
Din Nedir? 15.Bölüm
Din Nedir? 14.Bölüm
Din Nedir? 13.Bölüm
Din Nedir? 12.Bölüm
Din Nedir? 11.Bölüm
Din Nedir? 10.Bölüm
Din Nedir? 9.Bölüm
Din Nedir? 8.Bölüm
Kur'an Ve Hadis'ler İle Dua'ya Hicret 23.Bölüm
Kur'an Ve Hadis'ler İle Dua'ya Hicret 22.Bölüm
Kur'an Ve Hadis'ler İle Dua'ya Hicret 21.Bölüm
Kur'an Ve Hadis'ler İle Dua'ya Hicret 20.Bölüm
Kur'an Ve Hadis'ler İle Dua'ya Hicret 19.Bölüm
Kur'an Ve Hadis'ler İle Dua'ya Hicret 18.Bölüm
Kur'an Ve Hadis'ler İle Dua'ya Hicret 17.Bölüm
Kur'an Ve Hadis'ler İle Dua'ya Hicret 16.Bölüm
Kur'an Ve Hadis'ler İle Dua'ya Hicret 15.Bölüm
Kur'an Ve Hadis'ler İle Dua'ya Hicret 14.Bölüm
Kur'an Ve Hadis'ler İle Dua'ya Hicret 13.Bölüm
Kur'an Ve Hadis'ler İle Dua'ya Hicret 12.Bölüm
Kur'an Ve Hadis'ler İle Dua'ya Hicret 11.Bölüm
Kur'an Ve Hadis'ler İle Dua'ya Hicret 10.Bölüm
Kur'an Ve Hadis'ler İle Dua'ya Hicret 9.Bölüm
Kur'an Ve Hadis'ler İle Dua'ya Hicret 8.Bölüm
Kur'an Ve Hadis'ler İle Dua'ya Hicret 7.Bölüm
Kur'an Ve Hadis'ler İle Dua'ya Hicret 6.Bölüm
Kur'an Ve Hadis'ler İle Dua'ya Hicret 5.Bölüm
Kur'an Ve Hadis'ler İle Dua'ya Hicret 4.Bölüm
Kur'an Ve Hadis'ler İle Dua'ya Hicret 3.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 54.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 53.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 52.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 51.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 50.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 49.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 48.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 47.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 46.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 45.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 44.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 43.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 42.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 41.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 40.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 39.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 38.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 37.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 36.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 35.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 34.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 33.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 32.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 31.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 30.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 29.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 28.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 27.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 26.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 25.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 24.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 23.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 22.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 21.Bölüm
Kuran'da Müminlerin Vasıfları 20.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 160.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 159.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 158.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 157.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 156.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 155.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 154.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 153.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 152.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 151.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 150.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 149.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 148.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 147.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 146.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 145.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 144.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 143.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 142.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 141.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 140.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 139.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 138.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 137.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 136.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 135.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 134.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 133.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 132.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 131.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 130.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 129.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 128.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 127.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 126.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 125.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 124.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 123.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 122.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 121.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 120.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 119.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 118.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 117.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 116.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 115.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 114.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 113.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 112.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 111.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 110.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 109.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 108.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 107.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 106.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 105.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 104.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 103.Bölüm
Orjinal İslam'da Fakir Algısı 102.Bölüm
Orjinal İslam Yazarları
Misafir Kalemler
En Çok Okunanlar
ASR'A DÜŞEN SÖZLER
Her mü'min DİN'inin görevlisidir.!


HİKMET/HADİS
“Evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz. Şüphesiz şeytan içinde Bakara Suresinin okunduğu evden kaçar.”Müslim 2/188, Tirmizi 4/42, Nesei Fedailu’l-Kur’an 76, Beyhaki Şuabu’l-İman 2/2381, Ahmed 2/284, 337, 378, 388


Neue Welt
Tarihe Göre Ara
Orjinal İslam Arşivi

dizin

,